Lĩnh vực
Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
28-CTr/HU 06/03/2023 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về "Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới"
Lượt xem: 159
Tải về
23-CTr/HU 18/10/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 140
Tải về
22-CTr/HU 14/10/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 179
Tải về
21-CTr/HU 14/10/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 156
Tải về
19-CTr/HU 14/10/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về 'tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Lượt xem: 150
Tải về
45-BS/HU 03/10/2022 Bản sao Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 27/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
Lượt xem: 200
Tải về
03-CTr/LĐLĐ 09/12/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tinh hình mới
Lượt xem: 233
Tải về
12-CTr/HU 29/10/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"
Lượt xem: 242
Tải về
02-CTr/BDVHU 16/09/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về công tác dân vận
Lượt xem: 339
Tải về
23-BS/HU 09/09/2021 Sao lục Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 06/9/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Lượt xem: 306
Tải về
123