Lĩnh vực
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về 'tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Số ký hiệu văn bản 19-CTr/HU
Ngày ban hành 14/10/2022
Ngày hiệu lực 14/10/2022
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về 'tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Hình thức văn bản Chương trình hành động
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 19-CTHU.pdf