ĐẢNG BỘ HUYỆN HẢI HẬU QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

         Đảng bộ huyện Hải Hậu được thành lập và trưởng thành gắn liền với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Là một đảng bộ được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị. Trong suốt các thời kỳ đó, Đảng bộ vinh dự được Trung ương công nhận là 1 trong 3 Đảng bộ "4 tốt" đầu tiên của miền Bắc, 1 trong 51 đảng bộ vững mạnh đợt đầu của cả nước, ngày nay liên tục là Đảng bộ "trong sạch vững mạnh" Đảng bộ huyện Hải Hậu đã trải qua 27 kỳ đại hội.

         Từ năm 1927, phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ sôi nổi ở huyện Hải Hậu. Các cơ sở Việt Nam cách mạng Thanh niên được hình thành. Những thanh niên ưu tú như Nguyễn Trường Thúy, Lâm Văn Thức, Lê Văn Mừu … được tiếp cận chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp thu được con đường cách mạng vô sản do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn truyền bá về huyện. Với sự hoạt động của những người cán bộ này, cơ sở Việt Nam Cách mạng Thanh niên và phong trào cách mạng trong huyện được xây dựng và phát triển nhanh chóng.

 

anh tin bai

 

         Đầu năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các đảng viên ở Hội Khê Ngoại ( xã Hải Nam) được sự chỉ đạo của Ban tỉnh ủy Nam Định lâm thời đã phát triển được cơ sở cách mạng ở các xã trong vùng, tháng 7/1931 treo cờ đỏ búa liềm ở cây gạo đền Hội khê.

 

anh tin bai

 

Ngày 21/8/1945 lực lượng cách mạng khởi nghĩa cùng với khí thế giành Chính quyền của nhân dân trong huyện đã nổi dậy chiếm huyện lỵ, lực lượng Cách mạng treo cờ đỏ sao vàng trên nóc huyện đường. Sáng ngày 23/8/1945, Phủ bộ Việt Minh huyện Hải Hậu mít tinh trọng thể tuyên bố xóa bỏ chính quyền Thực dân phong kiến, thành lập chính quyền cách mạng. Sau khi giành được chính quyền Hải Hậu xây dựng chi bộ Đảng đầu tiên gồm 5 đảng viên do đồng chí Nguyễn Thiết Giáp làm Bí thư. Đến tháng 6 năm 1946 toàn huyện có thêm 3 chi bộ, với 11 đảng viên; nâng tổng số chi bộ Đảng trong toàn huyện lên 4 chi bộ.

 

anh tin bai 

 

              Tháng 6/1947, Hội nghị Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ Nhất đã họp để công bố quyết định của Tỉnh ủy Nam Định về việc thành lập Huyện ủy Hải Hậu. Hội nghị này có ý nghĩa như là Đại hội lần thứ Nhất của Đảng bộ Hải Hậu

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ huyện Hải Hậu trải qua 27 kỳ Đại hội:

1. Hội nghị Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ Nhất

Sau cách mạng thang Tám thành công, nhất là từ khi cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược diễn ra, sau chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh" của chúng bị phá sản buộc phải quay về củng cố đồng bằng. Huyện Hải Hậu có vị trí quan trọng về quân sự, kinh tế, chính trị và có phong trào du kích phát triển mạnh, nên chúng tổ chức càn quét với quy mô lớn. Trước tình hình đó để lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện cuộc kháng chiến kiến quốc, tháng 6 năm 1947 Hội nghị Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ Nhất họp tại nhà Từ họ Lại, xã Quần phương Nam (nay là xã Hải Long).

Nội dung chính của Đại hội: Công bố quyết định của Tỉnh ủy Nam Định về việc thành lập Huyện ủy Hải Hậu và chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ gồm 8 đồng chí, do đồng chí Vũ Thiện làm Bí thư.

Hội nghị đã bàn việc vận dụng đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh vào hoàn cảnh địa phương. Đề ra một số công tác cấp thiết nhằm động viên thi đua, phát triển lực lượng, củng cố hậu phương, chi viện tiền tuyến. Hội nghị này có ý nghĩa như là Đại hội lần thứ Nhất của Đảng bộ Hải Hậu.

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ II

Từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 5/1951 Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ II đã tiến hành tại xã Quang Thẩm, huyện Vũ Tiên (nay là huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình). Dự Đại hội có 50 đại biểu thay mặt trên 500 đảng viên của đảng bộ huyện đã về họp.

Đại hội đã đánh giá, tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo đấu tranh từ hội nghị thành lập đảng bộ huyện, và nhất là từ khi địch đánh chiếm Hải Hậu cho đến hết nửa năm 1951. Rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra 7 nhiệm vụ cụ thể cho toàn huyện trong năm 1951 như sau:

Xây dựng cơ sở sắp xếp bộ máy cho sát hoàn cảnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vạch mặt bọn phản động đội lốt công giáo, tranh thủ giáo dân. Lãnh đạo chống thuế, đòi giảm tô.

Động viên toàn Đảng, toàn dân góp công, góp của để chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công. Tích cực xây dựng lực lượng vũ trang và các làng xã chiến đấu. Tăng cường công tác địch vận.Vận động thuyết phục làm tan rã Tề Ngụy. Đại hội đã bầu đồng chí Lại Xuân Thát giữ chức Bí thư Huyện ủy

3. Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ III

Ngày 23 tháng 12 năm 1958 Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ III được tiến hành.

Đại hội xác định nhiệm vụ lãnh đạo cải tạo XHCN trên địa bàn huyện. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ. Nghị quyết đại hội nêu rõ: “Tích cực cải tạo XHCN đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp và người buôn bán nhỏ đồng thời ra sức phát triển kinh tế quốc doanh, phát triển văn hóa nhằm nâng cao đời sống của nhân dân trong huyện lên một bước mới”. Nhiệm vụ trung tâm là hợp tác hóa nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh hợp tác hóa trong ngành nghề cá, muối, tiểu thủ công nghiệp và người buôn bán nhỏ. Phương châm chính là coi trọng công tác giáo dục chính sách hợp tác hóa của Đảng, trên cơ sở đó đẩy mạnh củng cố và xây dựng tổ đổi công và các tập đoàn sản xuất để tạo điều kiện vững chắc cho việc thành lập HTX nông nghiệp. Thúc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, vững chắc. Yếu tố cơ bản để bảo đảm thắng lợi là tăng cường hiệu lực của tổ chức Đảng, đặc biệt là các chi bộ trực tiếp lãnh đạo sản xuất. Đồng thời phải quan tâm bộ máy Chính quyền, đoàn thể quần chúng, tập trung phát triển cơ sở nơi đông đồng bào theo đạo thiên chúa và vùng ven biển.

 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III đã kiện toàn Ban chấp hành, bầu đồng chí vũ Huy Hiền làm Bí thư, đề ra kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục đảng viên và phát triển đảng viên mới nhất là các chi bộ nông thôn.

4. Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu  lần thứ IV

Ngày 24 tháng 12 năm 1959, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV được tổ chức. Nghị quyết của Đại hội khẳng định “Vừa đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa, vừa quan tâm công tác vận động nông dân thông qua tổ đổi công  và HTX cải tiến kỹ thuật để đẩy mạnh sản xuất, đưa nền kinh tế trong huyện bước đầu phát triển".

Đại hội đề ra nhiệm vụ chung trong thời gian tiếp theo là: Phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng, nhiệt tình cach mạng XHCN và lao động sáng tạo của nhân dân trong huyện, tiếp tục tiến nhanh, tiến vững chắc lên CNXH, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện một bước công nghiệp hóa XHCN, hoàn thành cải tạo XHCN góp phần thiết thực cho phong trào cách mạng miền Nam tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc.

 5. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ V

 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ V tiến hành vào tháng 4 năm 1961.

Nội dung chính: Đại hội  nêu ra nhiệm vụ cho Đảng bộ và nhân dân Hải Hậu là “Đoàn kết toàn dân, phát huy thắng lợi, ra sức phấn đấu đẩy mạnh sản xuất toàn diện, củng cố và phát triển hợp tác hóa, tích cực cải tiến kỹ thuật, tiến vững chắc lên CNXH, đưa huyện nhà trở thành một huyện tiên tiến". Nghị quyết đại hội nhấn mạnh: “Tích cực sản xuất lương thực, đồng thời phát triển nông nghiệp toàn diện, nghề phụ gia đình, tăng vụ, tăng diện tích, tăng năng suất, với phương châm tiến nhanh, tiến mạnh tiến vững chắc".

Đại hội đã bầu 24 đồng chí vào Ban chấp hành, đồng chí Vũ Huy Hiền được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Ru Và đồng chí Phạm Thế Quảng - Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện.

6. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ VI

 Từ ngày 24 đến 27 tháng 10 năm 1962. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần VI được tiến hành.

  Nội dung Đại hội: Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị mở cuộc vận động “Cải tiến quản lý HTX, cải tiến kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc trong 3 năm (1963-1965) gắn cuộc vận động này với Xây dựng đảng bộ, chi bộ 4 tốt”, với phương châm “Làm đến đâu ăn chắc đến đấy, phấn đấu đợt sau làm tốt hơn đợt trước". Biện pháp hàng đầu mà Đảng bộ đề ra là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức XHCN. Đó là những vấn đề về đường lối, phương hướng phát triển sản xuất, công tác quản lý lao động, phân phối, tích lũy và tiêu dùng đóng góp cho Nhà nước. Xác định cơ cấu đứng vững tư thế 2 chân là trồng trọt và chăn nuôi, 3 khâu là: Cây lúa, cây màu, cây công nghiệp.

Đại hội đã bầu 24 đồng chí vào Ban chấp hành đồng chí Vũ Huy Hiền được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

7. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ VII

Từ ngày 15 đến 18 tháng 1 năm 1964Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ VII được tiến hành.

Nội dung chính vẫn xác định lấy trồng trọt làm trọng tâm và cây lúa là chủ yếu. Đồng thời tăng diện tích cây màu và cây công nghiệp phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi tập thể. Cuộc vận động được tiến hành thông qua phong trào thi đua “Năng suất cao, hoa màu nhiều, chăn nuôi giỏi, cây công nghiệp tăng". Ngoài ra Đảng bộ còn vận động đồng bào chuyển cư đi xây dựng kinh tế miền núi và miền biển.

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào ban chấp hành, đồng chí Vũ Huy Hiền được bầu lại làm Bí thư Huyện ủy.

8. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ VIII

Thời gian Đại hội vào tháng 1 năm 1965

Nội dung chính: Đại hội tổng kết Các cuộc vận động “Cải tiến quản lý HTX, cải tiến kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc trong 3 năm (1963-1965) gắn cuộc vận động với Xây dựng đảng bộ, chi bộ 4 tốt”. Đại hội đánh giá: Sản xuất nông nghiệp bước đầu phát triển theo hướng toàn diện, vững chắc, quan hệ sản xuất ở nông thôn được củng cố, lực lượng sản xuất phát triển mạnh. Tuy nhiên việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa thật đều. Một số nơi chuyển biến chậm, thực hiện 3 quản còn lỏng lẻo và chấp hành chính sách của Đảng chưa nghiêm. Huyện ủy đã tập trung giải quyết những chi bộ HTX kém, nhiều nơi đã tiến bộ phấn đấu trở thành chi bộ 4 tốt, HTX tiên tiến. Đại hội đã biểu dương 19 HTX được Chính phủ khen thưởng, 2 HTX Tiền Phong (Hải Phong) và Quỳnh Phương (Hải Phú) được Chính phủ thưởng Huân chương lao động Hạng ba. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII xác định “Hoàn thành toàn diện kế hoạch Nhà nước năm 1965, hoàn thành tốt cải tiến quản lý vòng 2 của HTX nông nghiệp, vòng 1 của nghề cá". Sau cuộc vận động cải tiến quản lý HTX và cải tiến kỹ thuật lần thứ Nhất, số hộ vào HTX đạt 82,5%.

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành, đồng chí Vũ Huy Hiền được tái cử làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hoàng Hữu Lạc, Hoàng Mạnh Tân làm Phó bí thư Huyện ủy.

9. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ IX

Thời gian họp từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6 năm 1966.

Nội dung Đại hội đã bàn kế hoạch thực hiện “Cải tiến quản lý HTX lần thứ 2 (1966-1967)” và quyết định phương hướng nhiệm vụ chung của cuộc vận động là: Trong thời gian 3 năm công tác phải cố gắng đưa năng suất lúa đạt 50-55 tạ/ha, đưa năng suất và sản lượng màu tăng nhanh. Ra sức phát triển chăn nuôi, trồng trọt từng bước cân đối hơn. Cần vận dụng đầy đủ 5 yêu cầu là:

- Tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất; củng cố hoàng thiện quan hệ sản xuất mới; tăng cường quản lý HTX trên 3 mặt: Quản lý sản xuất, lao động và tài vụ. Tăng cường tổ chức Đảng cơ sở, đẩy mạnh xây dựng chi bộ 4 tốt, Đảng bộ 4 tốt; nâng cao trách nhiệm chỉ đạo nông nghiệp của các cấp các ngành.

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành, Đồng chí Vũ Huy Hiền được tái cử làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hoàng Mạnh Tân Phó bí thư.

10. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ X

Ngày 19 đến 21 tháng 10 năm 1967, Đảng bộ huyện Hải Hậu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X.

Đại hội đã tập trung thảo luận và ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ cho năm tới là: Quyết tâm phát triển kinh tế lớn mạnh, có nông - công nghiệp phát triển, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh công tác thủy lợi phục vụ thâm canh, tiếp tục thực hiện cải tiến quản lý HTX và tăng năng suất cây trồng.

Đồng thời tăng cường công tác quân sự địa phương, giữ vững trật tự an ninh, sãn sàng đáp ứng chi viện cho tiền tuyến. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng với ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành (trong đó có 2 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Vũ Huy Hiền được tiếp tục bầu lại làm Bí thư huyện ủy, đồng chí Hoàng Mạnh Tân làm Phó bí thư.

11. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XI

Đại hội được tiến hành từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10 năm 1968.

Chủ đề đại hội “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và xây dựng kinh tế địa phương".

Đại hội xác định lấy công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ 4 tốt làm nội dung của công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác tư tưởng và củng cố tổ chức, phát huy cơ sở mạnh, lấy tự phê bình và phê bình làm vũ khí sắc bén để giáo dục tính giai cấp và tính chiến đấu. Đồng thời thường xuyên sắp xếp lại các cơ sở Đảng cho phù hợp với tổ chức sản xuất. Cùng với nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác phát triển Đảng, xóa "xóm trắng" không có đảng viên. Phương châm là: Gắn bó chặt chẽ giữa 2 nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu, chiến đấu để bảo vệ sản sản xuất và sản xuất để bảo đảm cho chiến đấu thắng lợi" Nghị quyết chỉ rõ: Mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi làng là một pháo đài, mỗi HTX là một đơn vị chiến đấu, mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi.

Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành, trong đó có 4 đồng chí nữ, đồng chí Hoàng Mạnh Tân được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

12. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XII

Đại hội được tiến hành từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 1970. Hơn 200 đại biểu thay mặt cho hơn 5.000 đảng viên về dự.

Đại hội đã quyết định phương hướng nhiệm vụ năm 1971. Về phát triển kinh tế -xã hội là: “Tập trung phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm hàng tiêu dùng, trọng tâm là lương thực thực phẩm, chủ yếu là cây lúa con lợn, trước hết là cây lúa. Tích cực thâm canh cây cói và cây dâu. Đẩy mạnh sản xuất muối cá, thủ công nghiệp".

Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 27 ủy viên, đồng chí Hoàng Mạnh Tân được bầu lại làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Mai Văn Tiến, Đoàn Viết Thành được bầu làm Phó bí thư.

13. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XIII

Đại hội được tiến hành từ ngày 24 đến 27 tháng 10 năm 1971. Đại hội có 250 đại biểu thay mặt cho hơn 6.000 đảng viên về dự.

Quán triệt nghị quyết của các kỳ đại hội: Đưa nông nghiệp từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn nhằm giải quyết vững chắc yêu cầu về lương thực thực phẩm. Phong trào thi đua “lao động  sản xuất vì quê hương giàu mạnh" do Đảng bộ phát động đã trở thành động lực thúc đẩy quá trình khôi phục và phát triển nông nghiệp, nhất là tập trung đưa giống lúa mới vào đồng ruộng trên diện rộng. Đồng thời Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh làm thủy lợi, hoàn chỉnh thủy nông từ công trình đầu mối đến mặt ruộng, từng bước thực hiện tưới tiêu hợp lý và khoa học phục vụ cho thâm canh, cải tạo đất hạn chế úng, hạn cục bộ.

Đại hội đã bầu tái cử đồng chí Hoàng Mạnh Tân làm Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Đoàn Viết Thành, đồng chí Mai Văn Tiến làm Phó Bí thư Huyện uỷ.

14. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XIV

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV được tiến hành từ ngày 28 đến 30 tháng 8 năm 1973. Đại hội có 208 đại biểu thay mặt cho 7.000 đảng viên về dự.

Đại hội đề ra phương hướng cơ bản là: Phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần dựa vào sức mình là chính, động viên Đảng bộ và nhân dân trong huyện ra sức xây dựng, củng cố hậu phương phục vụ tiền tuyến; Phát triển kinh tế- văn hóa, tổ chức đời sống; tập trung cao độ phát triển nông nghiệp, tăng nhanh sản lượng lương thực và đẩy mạnh sản xuất thực phẩm, phát triển công nghiệp địa phương, tăng nhanh vật liệu, hàng tiêu dùng và phát triển giao thông vận tải; ra sức xây dựng đảng bộ vững mạnh, nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy chức năng quản lý chính quyền và quyền làm chủ tập thể của quần chúng. Tăng cường quản lý kinh tế và chấp hành pháp chế, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XIV đã bầu tái cử đồng chí Hoàng Mạnh Tân làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Mai Văn Tiến, đồng chí Đoàn Viết Thành - Phó bí thư Huyện ủy.

15. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XV

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV được tiến hành từ ngày 25 đến 28 tháng 3 năm 1975. Đại hội có 210 đại biểu thay mặt cho 6.265 đảng viên về dự.

Đại hội đã đánh giá những thắng lợi đạt được và đề ra nhiệm vụ giai đoạn tới: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy ý thức tự lực tự cường, đoàn kết nhất trí của mọi cán bộ, đảng viên và tinh thần làm chủ tập thể của quần chúng, tăng cường hiệu lực quản lý của Chính quyền các cấp để thực hiện thắng lợi mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới của Đảng bộ gồm 31 đồng chí. Đồng chí Hoàng Mạnh Tân được bầu lại làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vũ Thị Mai - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bùi Trọng Tân- Phó bí thư phụ trách kinh tế, đồng chí Trần Văn Tước - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Qua 10 năm sản xuất chiến đấu Đảng bộ huyện đã trưởng thành về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ Hải Hậu được công nhận là một trong 3 Đảng bộ 4 tốt đầu tiên của miền Bắc; Huyện ủy được công nhận là “Huyện ủy 4 tốt " ngay trong đợt đầu của Tỉnh.

16. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XVI

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XVI (vòng 1) được tổ chức từ ngày 5 đến 9 tháng 10 năm 1976. Về dự đại hội có 224 đại biểu thay mặt cho 8.040 đảng viên của toàn đảng bộ.

Đại hội đã xác định phương hướng: Ra sức xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hoàn thiện quan hệ  sản xuất và cải tạo quản lý từ cơ sở, tổ chức và phân bổ sức lao động, tiến hành từng bước cơ giới hóa nông nghiệp. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân lao động, đẩy mạnh và xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, trọng tâm là lương thực, thực phẩm góp phần vào công nghiệp hóa XHCN, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Làm tốt công tác quân sự trị an, tăng cường công tác xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 31 đồng chí (có 4 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Hoàng Mạnh Tân được tái cử làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vũ Thị Mai - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bùi Trọng Tân - Phó bí thư phụ trách kinh tế, đồng chí Trần Văn Tước - Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

         Ngày 16/10/1976 Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm Hải Hậu, nói về triển vọng của huyện: “Bước vào kỷ nguyên mới, mong rằng Hải Hậu sẽ vươn lên mạnh mẽ, xây dựng huyện thành một huyện nông, diêm, ngư, công nghiệp toàn diện: Một pháo đài vững chắc về quốc phòng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xứng đáng là một huyện kiểu mẫu toàn diện của tỉnh Hà Nam Ninh”.

 17. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XVII

Từ ngày 26 đến 29 tháng 10 năm 1978 , Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XVII được tổ chức.

Đại hội đề ra phương hướng: "Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, kiện toàn tổ chức, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực quản lý của Chính quyền, đẩy mạnh cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý, phân công lao động mới, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo bước phát triển vượt bậc trong nông nghiệp và kinh tế biển đáp ứng yêu cầu đóng góp cho Nhà nước, xuất khẩu tăng tích lũy cho tập thể, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đảm bảo hậu cần tại chỗ; kết hợp kinh tế với quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống; xây dựng huyện thành đơn vị kinh tế nông, ngư, diêm, công nghiệp kiểu mẫu toàn diện, pháo đài vững mạnh, xây dựng và bảo vệ CNXH.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí (có 2 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Hoàng Mạnh Tân được tái cử làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vũ Thị Mai - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bùi Trọng Tân - Phó bí thư phụ trách kinh tế, đồng chí Trần Văn Tước - Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

18. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XVIII

Từ ngày 20 đến 23/10/1982 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XVIII. Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ 3 xây (1982-1985) trọng tâm là sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, ổn định cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng Đảng bộ, Chính quyền vững mạnh, các đoàn thể tiên tiến, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; thông qua chương trình hành động đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, giữ gìn ANTT-ATXH.

Đại hội bầu BCH gồm 35 đồng chí (có 2 dự khuyết) đồng chí Bùi Trọng Tân được bầu lại  làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vũ Thị Mai- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Tước -Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

19. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XIX

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XIX được tiến hành từ ngày 21 đến 24/8/1986.

Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá việc tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII và thông qua phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo 3 năm (1986-1988). Phương hướng chung được xác định là: “Phát triển kinh tế toàn diện vững chắc, xây dựng cơ cấu nông- ngư- diêm- công nghiệp trên địa bàn huyện. Tập trung sức phát triển nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, trọng tâm giải quyết vững chắc vấn đề lương thực thực phẩm, nguyên liệu, đẩy mạnh xuất khẩu, từng bước đưa xuất khẩu thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xây dựng Hải Hậu vững về chính trị, giàu về kinh tế mạnh về quốc phòng, an ninh, đẹp về nếp sống văn hóa”.

Đại hội bầu BCH gồm 49 đồng chí (có 10 ủy viên dự khuyết), đồng chí Nguyễn Đức Triều được tái cử  làm bí thư Huyện ủy, đồng chí Bùi Xuân Hạc tái cử Phó bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Sơn Chung- Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

20. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XX

Đại hội được tiến hành từ ngày 20 đến 24/10/1988, 280 đại biểu thuộc 93 tổ chức cơ sở đảng và đại diện cho 13.246 đảng viên toàn đảng bộ về dự.

Đại hội đề ra phương hướng chung 2 năm 1989-1990 là" Phát huy và tăng cường truyền thống đoàn kết, nhất trí tự lực tự cường, năng động sáng tạo, sử dụng và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh trên cơ sở khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế quốc doanh và tập thể giữ vai trò chủ đạo. Đẩy mạnh  sản xuất hàng hóa, xây dựng cơ cấu kinh tế nông- công- ngư- diêm nghiệp. Tập trung phát triển nông nghiệp trọng tâm giải quyết vững chắc vấn đề lương thực thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp và đẩy mạnh xuất khẩu. Kết hợp kinh tế với QP-AN. Giữ vững và phát huy Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của cả nước.

Đại hội đã bầu 45 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa XX, đồng chí Nguyễn Đức Triều được tái cử  làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Bùi Xuân Hạc tái cử Phó bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Sơn Chung tái cử Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

21. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXI

Ngày 4/4/1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXI (vòng 1) đã khai mạc. Đại hội làm việc trong 2 ngày, 280 đại biểu chính thức.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXI (vòng 2) được triệu tập từ ngày 21 đến ngày 23/10/1991, 279 đại biểu đã về dự.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là: “... thực hiện dân chủ hóa XHCN, tăng cường đoàn kết nhất trí, tiếp tục đổi mới trên mọi lĩnh vực, có bước đi vững chắc, trước hết là đổi mới kinh tế, khai thác có hiệu quả các nguồn lực địa phương, nhằm tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế toàn diện, trong đó nông nghiệp là mặt trận hàng đầu giữ vững và phát huy ngọn cờ thâm canh lúa với những đỉnh cao mới; đẩy mạnh khai thác kinh tế biển, phát triển tiểu thủ công nghiệp, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn XHCN, ổn định và nâng cao một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân.

Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành. Đồng chí Nguyễn Sơn Chung được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí Bùi Xuân Hạc tái cử Phó bí thư thường trực, đồng chí Trần Minh Oanh - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

22. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXII

 Ngày 18/3/1996, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXII được triệu tập, 249 đại biểu đại diện cho 13.782 đảng viên thuộc 94 tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện đã về dự Đại hội. Trong 5 năm từ 1991-1995 huyện nhà đã phấn đấu vượt qua khó khăn, giành được những thắng lợi quan trọng. 10 chỉ tiêu đề ra đều hoàn thành vượt mức.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trên cơ sở phát triển mạnh mẽ nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế khác. Xây dựng cơ cấu kinh tế: Nông-công nghiệp-dịch vụ, đưa nhanh kinh tế biển, dịch vụ và du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sự biến đổi căn bản về cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện với tốc độ phát triển nhanh, để từng bước thực hiện CNH-HĐH nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; tăng cường công tác QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bảo đảm  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Chính quyền và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII gồm 35 đồng chí. Đồng chí Trần Minh Oanh được bầu giữ chức Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Phạm Văn Kiệm - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, đồng chí Phạm Tất Thắng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Tháng 3/1997, huyện Hải Hậu tiến hành bàn giao 6 xã về huyện Trực Ninh. Sau khi điều chỉnh lại địa giới hành chính, huyện Hải Hậu có 35 đơn vị hành chính gồm: 32 xã, 3 thị trấn (Thịnh Long, Cồn, Yên Định). Diện tích tự nhiên 226,4 km2, dân số trên 282.000 người. Trong tổng số quỹ đất, đất nông nghiệp là 14.870 ha. Trong đó đất trồng lúa 11.200 ha, đất trồng màu và cây công nghiệp 411,8 ha, đất trồng cây lâu năm 13,66 ha, đất vườn tạp 1.530,52ha. Diện tích đất Lâm nghiệp 188,70 ha. Diện tích đất chuyên dùng 4.767,22 ha, đất ở 1.574 ha, đất chưa sử dụng 1.278,04 ha. Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 1.286,17 ha.

23. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXIII

Đại hội tiến hành trong 2 ngày: Mồng 6 và 7/11/2000, 180 đại biểu chính thức đại diện cho 12.109 đảng viên toàn Đảng bộ tới dự.

Đại hội đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII tổng quát là: Trong 11 chỉ tiêu kinh tế -xã hội đề ra chúng ta đã đạt và vượt mức 10 chỉ tiêu; Riêng chỉ tiêu giá trị tổng sản phẩm bình quân đầu người là 2,85 triệu đồng chưa đạt mức đại hội đề ra. Phương hướng 5 năm tới là: Phát triển toàn diện các ngành kinh tế, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững điển hình vwan hóa-thông tin cấp huyện của cả nước; Tăng cường công tác quốc phòng-an ninh, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, giữ vững và phát huy Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, mặt trận và ác đoàn thể tiên tiến...

Đại hội bầu BCH Đảng bộ gồm 33 ủy viên (2 nữ). Đồng chí Phạm Văn Kiệm tái cử Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đoàn Việt Đức được bầu làm Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Phạm Tất Thắng tái cử Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện.

24. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXIV

Trong 2 ngày mồng 5 và 6 tháng 9 năm 2005 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXIV, có 250 đại biểu chính thức đại diện cho 12.510 đảng viên toàn Đảng bộ về dự đại hội. Đại hội thống nhất đánh giá: Chúng ta đã hoàn thành và vượt mức 9 chỉ tiêu do Đại hôi XVIII đề ra. Các đề án về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; phát triển khu du lịch; phát triển ngân sách xã, thị trấn. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện nhiều mặt, số hộ nghèo giảm nhanh. An ninh chính trị, TTATXH, an ninh nông thôn được giữ vững. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh giữ vững và phát huy.

Đại hội thông qua phương hướng chung là: Phát huy truyền thống Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liên tục và huyện 3 lần Anh hùng, tăng cường đoàn kết thống nhất, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành và các thành phần kinh tế, khai thác có hiệu quả cá nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ và kinh tế biển để tăng nhanh tốc độ tăng trưởng. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; Phát huy dân chủ thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

 

anh tin bai

 

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ huyện gồm 39 đồng chí. Các đồng chí Phạm Tất Thắng, Đoàn Việt Đức, Trần Quang Chiểu đều được bầu tái cử Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện.

25. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXV

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXV họp từ ngày mồng 5 đến 7 tháng 7 năm 2010. Dự Đại hội có 299 đại biểu chính thức.

Chủ đề Đại hội: “Phát huy truyền thống văn hoá, anh hùng, tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, tích cực đổi mới, tập trung trí tuệ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng Hải Hậu ngày càng giàu đẹp văn minh”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 45 đồng chí, bầu đồng chí Trần Quang Chiểu giữ chức Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Phạm Văn Chiến giữ chức PBTTT Huyện ủy, đồng chí Nguyễn văn Tìm giữ chức PBT- Chủ tịch UBND huyện khoá XXV; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gồm 33 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

26. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVI

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2015-2020) họp từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 7 năm 2015. Có 299 đại biểu thay mặt trên 14.000 đảng viên trong toàn huyện về dự Đại hội.

Chủ đề Đại hội: “Tiếp tục phát huy truyền thống văn hoá, anh hùng, tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, tích cực đổi mới, tập trung trí tuệ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ. Tiếp tục phát huy xây dựng Hải Hậu thành huyện Nông thôn mới bền vững và phát triển”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 43 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Văn Tìm giữ chức Bí thư Huyện uỷ, đồng chí trần Văn Chinh giữ chức PBTTT Huyện ủy, đồng chí Phạm Văn Chiến giữ chức PBT- Chủ tịch UBND huyện khoá XXVI theo đúng quy định, nguyên tắc, trình tự thủ tục với tín nhiệm cao; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm 32 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

  

anh tin bai

 

anh tin bai

 

27. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025) họp từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 năm 2020. Có 298 đại biểu thay mặt trên 14.500 đảng viên trong toàn đảng bộ về dự Đại hội. Chủ đề Đại hội là: Phát huy truyền thông văn hóa, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Tăng cường xây dưng Đảng bộ và hệ thông Chính trị Trong sạch Vững mạnh; Phát triển kinh tế-xã

hội nhanh, bền vững; đảm bảo quốc phòng-an ninh; Xây dựng Hải Hậu đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

 Đại hội đề ra mục tiêu 5 năm tới( 2020-2025): Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống văn hoá, anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nhanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, công khai và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 41 đồng chí; đồng chí Mai Văn Quyết TUV- Bí thư Huyện ủy khóa XXVI được Trung ương chọn thí điểm bầu trực tiếp tại đại hội trúng cử giữ chức Bí thư Huyện ủy với tín nhiệm 100% phiếu, đồng chí Trần Minh Hải giữ chức PBBTT Huyện ủy, đồng chí Đỗ Hải Điền giữ chức PBT-Chủ tịch UBND huyện; bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hôi đảng bộ tỉnh lần thứ XX gồm 33 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Để kiện toàn công tác tổ chức khi đồng chí Mai Văn Quyết -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu đi nhận công tác Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định; Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố Quyết định số 132-QĐ/TU ngày 6-4-2021 chuẩn y đồng chí Trần Minh Hải, TUV, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hải Hậu, Chủ tịch HĐND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy Hải Hậu nhiệm kỳ 2020-2025.

 Qua 74 năm xây dựng và trưởng thành (6/1947-2021) Đảng bộ huyện Hải Hậu đã qua 27 kỳ Đại hội. Một chặng đường chiến đấu đầy gian lao thử thách đã vượt qua, Đảng bộ đã ghi lại một trang sử rực rỡ chiến công, để lại một di sản quý báu về truyền thống đoàn kết, về ý chí đấu tranh kiên cường. Thời gian sẽ qua đi nhưng kinh nghiệm rút ra từ các kỳ đại hội sẽ còn mãi mãi, đó là bài học vô giá cho Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo. Phía trước còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang của mảnh đất, con người Hải Hậu ngay từ ngày mở đất đến nay, với kinh nghiệm, thành tựu đạt được qua các kỳ Đại hội Đảng bộ và nhân dân Hải Hậu nhất định phấn đấu vươn lên giành thắng lợi mới ở các kỳ Đại hội tiếp theo xây dựng Hải Hậu đạt huyện Nông thôn mới kiểu mẫu, vững về chính trị , giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh trên quê hương văn hóa, anh hùng.

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN HẢI HẬU XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG  THÀNH

So với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, mảnh đất Hải Hậu là vùng đất trẻ, nơi đầu sóng ngọn gió. Với truyền thống "Tứ tính, Cửu tộc"  lớp lớp người Hải Hậu đã kế thừa và phát huy truyền thống bất khuất của ông cha để cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta làm lên những chiến công vĩ đại. Ngay từ cuối những năm 90 của thế kỷ 19, ở Hải Hậu phong trào "Văn thân chống Pháp" đã nổi lên mạnh mẽ, mở đầu thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Năm 1927-1928, Hải Hậu đã có các cơ sở Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Sau đó một thời gian ở Hội Khê Ngoại (Hải Nam) đã lập được tổ đảng gồm 3 đảng viên do đồng chí Lê Văn Mừu (tức Hoàng Kiên) làm tổ trưởng. Xây dựng được nông hội đỏ thu hút nông dân tham gia. Từ đây, cơ sở cách mạng phát triển xuống Hà Lạn, Phúc Lộc (Hải Lộc), Phúc Thuỵ (Hải Hà), Trung Thành (Hải Vân).

 

anh tin bai

 

              Tháng 7-1931 đã tổ chức treo cờ đỏ búa liềm trên cây gạo trước đền Hội Khê (Hải Nam), lần đầu tiên nhân dân được thấy cờ đỏ búa liềm tung bay cổ vũ công nông hăng hái tham gia đấu tranh chống phong kiến tay sai và thực dân xâm lược.

              Hưởng ứng cao trào Xô Viết- Nghệ Tĩnh, ngày 26-7-1931 các đảng viên ở Hội Khê Ngoại đã phối hợp với đảng viên ở Lạc Nghiệp (Xuân Trường), Quất Lâm (Giao Thuỷ) lãnh đạo nông dân biểu tình lên Toà xứ Nam Định.

  Cánh mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Chớp thời cơ cách mạng, những người cộng sản ở Hải Hậu đã nhanh chóng tập hợp lực lượng, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang để 10 giờ sáng ngày 21/8/1945, chính quyền đã về tay nhân dân, kết thúc sự thống trị của chế độ phong kiến, thực dân trên mảnh đất Hải Hậu, mở ra thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân. Ngay sau khi giành được chính quyền, những đảng viên cộng sản huyện nhà đã bắt tay ngay vào việc củng cố tổ chức đảng để lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền nhân dân còn non trẻ. Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập gồm 5 đảng viên, do đồng chí Nguyễn Thiết Giáp làm Bí thư.

Sự ra đời của Chi bộ Đảng là mốc son đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng ở huyện nhà. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, phong trào phát triển sâu rộng, toàn diện, cơ sở chính trị và lực lượng của Đảng phát triển nhanh chóng. Tháng 6-1947, Chi bộ đảng huyện đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất tại nhà từ họ Lại đệ tam xã Quần Phương Nam( nay là xã Hải Long) để công bố quyết định của Tỉnh uỷ thành lập Huyện uỷ Hải Hậu và chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ huyện gồm 8 đống chí do đồng chí Vũ Đức Thiện làm bí Thư. Hội nghị này có ý nghĩa như đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ, là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và quân dân huyện nhà. Sau khi thành lập, Đảng bộ không ngừng trưởng thành và phát triển, đến cuối năm 1947 đã có 17 chi bộ với 105 đảng viên, năm 1948 tăng lên 24 chi bộ với 501 đảng viên, cuối năm 1949 Đảng bộ huyện đã có 927 đảng viên.

Ngay sau khi hoà bình lập lại ở miền Bắc, Đảng bộ và quân dân huyện nhà lại phải đương đầu với những âm mưu, thủ đoạn chống đối, phá hoại thâm độc của địch, nhất là bọn lợi dụng tôn giáo dụ dỗ, cưỡng bức nhân dân di cư vào Nam, phá hoại cải cách ruộng đất và phong trào hợp tác hoá v.v... Trong cuộc đấu tranh thầm lặng này, cán bộ, đảng viên chiến sỹ lực lượng vũ trang cốt cán của ta đã phải chịu nhiều gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, trực tiếp là Huyện uỷ và các cấp uỷ cơ sở, quân dân huyện nhà đã thu được những thắng lợi có ý nghĩa rất quan trọng, bảo vệ vững chắc chính quyền nhân dân, hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định chính trị, khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đảng bộ tiếp tục được củng cố và phát triển về mọi mặt. Đại hội lần thứ 3 được tiến hành vào tháng 12-1958 đã tổng kết những bài học kinh nghiệm trong kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ chính quyền, xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, phát triển kinh tế- xã hội và đề ra nhiệm vụ cải tạo XHCN. Những bài học đó đã tạo ra những nhân tố thuận lợi để chuẩn bị lực lượng bước vào cuộc chiến đấu mới chống chiến tranh leo thang phá hoại của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ năm 1954 đến năm 1975, hơn 20 năm với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược", "Tay trang tay súng", "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Quân, dân Hải Hậu vừa sản xuất giỏi, vừa chiến đấu kiên cường, bảo vệ quê hương và chi viện cho cách mạng miền Nam, lập lên những chiến công vang dội: phối hợp với các lực lượng bắn rơi 13 máy bay, bắn cháy 3 tàu chiến Mỹ, chi viện cho tiền tuyến hơn 170.000 tấn thóc, 10.000 tấn thịt lợn hơi, 658.000 tấn muối, 12.500 tấn hải sản và nhiều sản phẩm khác.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, Hải Hậu rất tự hào đã có những đóng góp to lớn cùng quân dân cả nước. Hơn 50 nghìn con em quê hương đã hăng hái lên đường cầm súng chiến đấu trên khắp các chiến trường của Tổ quốc; hơn 4.600 đồng chí đã anh dũng hy sinh, trên 2.000 đồng chí đã hy sinh một phần xương máu, 397 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Huyện Hải Hậu có 42 tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” (23 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 19 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND); 6 tập thể được phong tặng Anh hùng lao động. Năm 2002, 2008, 2013 huyện nhà lần lượt được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Hai, hạng Nhất.

Bước sang thời kỳ đất nước thống nhất, cả nước đi lên CNXH, nhất là trong 35 năm đổi mới (1986-2021), mặc dù có rất nhiều khó khăn, song Đảng bộ, quân và dân toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu, vươn lên đạt được những kết quả quan trọng. Tiếp tục ổn định, giữ vững đơn vị điển hình về phong trào thâm canh lúa, giữ vững danh hiệu trên 40 năm liên tục là điển hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước. Năm 2011, Hải Hậu được Trung ương chọn thí điểm xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo và đạt nhiều thành tựu mang tính đột phá: Nổi bật là dồn điền đổi thửa; hệ thống đường giao thông, thủy lợi được cải tạo, nâng cấp; đường nội đồng, thôn xóm, trục xã đạt chuẩn NTM... Năm 2015 Hải Hậu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện thứ 5 của cả nước nhưng là huyện duy nhất có 100% xã, thị trấn đạt nông thôn mới. Xác định xây dựng NTM là việc làm thường xuyên không có điểm dừng, Đảng bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2015-2020. sau 5 năm triển khai xây dựng NTM nâng cao, 2 năm triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, đã thu được kết quả bước đầu phấn khởi, tất cả các tiêu chí như: Về hạ tầng kinh tế, xã hội; giáo dục, y tế, văn hóa; cảnh quan, môi trường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đạt và vượt. Tiêu biểu như: Cải tạo, nâng cấp, làm mới hàng trăm km đường liên xã, liên thôn, xóm, đường nội đồng; trồng mới trên 20 ngàn đèn cột đúc, đèn led, đường điện ngầm thắp sáng các tuyến đường; trồng 500 km đường hoa, xây dựng 90 tuyến đường hoa kiểu mẫu; 34/34 xã, thị trấn đang đầu tư nâng cấp khu xử lý rác thải tập trung theo hướng thân thiện với môi trường (như lắp đặt thêm thiết bị lọc khử khí thải, máy xử lý chất thải rắn, san lấp bãi rác cũ, chỉnh trang khuôn viên và trồng cây xanh xung quanh lò đốt rác); tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đạt 92%; thu nhập thực tế bình quân 70 triệu/người/năm; hộ nghèo còn 0,02%... Đến hết năm 2020, đã có 546/546 (bằng 100%) xóm (TDP) đạt NTM nâng cao, 34/34 xã, thị trấn cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao; năm 2021 huyện Hải Hậu đạt NTM nâng cao. Kết quả sau 2 năm triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu đã có trên 22 ngàn hộ gia đình đạt 6/6 tiêu chí NTM kiểu mẫu; 133/546 xóm, tổ dân phố đạt 10/10 tiêu chí xóm, (TDP) NTM kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2023 được UBND huyện công nhận; có 5 xã gồm: Hải Thanh, Hải Quang, Hải Châu, Hải Hà, Hải Bắc đã hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững” đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh thẩm định để xét công nhận. Để hoàn thành tiêu chí xây dựng xã, thị trấn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong 5 năm toàn huyện đã huy động gần 1.000 tỷ (riêng xây dựng NTM kiểu mẫu 254 tỷ) chủ yếu từ công tác xã hội hóa, nhân dân đã ủng hộ gần 100 ngàn ngày công lao động làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội.

      Qua 74 năm xây dựng và trưởng thành (6/1947-2021), Đảng bộ huyện không ngừng được củng cố và phát triển cả số lượng và chất lượng, vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức. Từ 1 chi bộ với 5 đảng viên năm 1945, đến nay Đảng bộ đã có 90 đảng bộ, chi bộ cơ sở, 752 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 14.500 đảng viên. Trong 10 năm từ năm 2010 đến 2020 Đã có trên 23.000 ngàn lượt đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, trong đó: 35 đảng viên 70 năm tuổi Đảng, 136 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 490 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 1110 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 3257 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 3209 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 7144 đảng viên 40 năm tuổi Đảng, 8400 đảng viên 30 năm tuổi Đảng đang sinh hoạt tại Đảng bộ huyện. Nhiều đảng bộ, chi bộ liên tục nhiều năm vững mạnh với chất lượng cao như: Hải Đông, Hải Tây, Hải Trung, Hải Bắc Hải Nam, Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Đảng bộ Quân sự, Bệnh viện đa khoa Hải Hậu, Công an huyện, Công ty Thuỷ nông v.v... Đảng bộ huyện nhà vinh dự là 1 trong 3 đảng bộ huyện đầu tiên của miền Bắc được Trung ương công nhận là Đảng bộ "4 tốt", là 1 trong 51 đảng bộ huyện được công nhận "Đảng bộ vững mạnh" đợt đầu của cả nước. Tháng 8-1967 Huyện uỷ Hải Hậu được Tỉnh uỷ công nhận là “Huyện uỷ 4 tốt” đầu tiên của tỉnh.

Từ 8 cấp uỷ viên năm 1947, trải qua 27 kỳ đại hội, đã có trên 200 đồng chí đảng viên tiêu biểu tham gia cấp uỷ huyện, trong đó có trên 20 đồng chí lần lượt là Bí thư Huyện uỷ. Các cơ quan của Huyện uỷ được kiện toàn, củng cố đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác tham mưu cho Huyện uỷ trong việc đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời giúp Huyện uỷ hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác của Huyện uỷ, nhất là trong công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra và vận động quần chúng. Sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ thực sự là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong mọi hoàn cảnh trên quê hương Hải Hậu.

Phát huy truyền thống là huyện văn hóa, anh hùng, nông thôn mới, Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội huyện lần thứ XXVII và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, chú trọng công tác xây dựng Đảng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng Hải Hậu đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 763
  • Trong tuần: 51 193
  • Tất cả: 10104364