image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2022/TT-BTP 08/02/2022 Thông tư Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 261
Tải về
02/2022/TT-BTP 08/02/2022 Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 347
Tải về
03/2021/TT-BNV 29/06/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Lượt xem: 473
Tải về
04/2021/TT-BTP 21/06/2021 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2021/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
Lượt xem: 370
Tải về
07/2020/TT-BTP 21/12/2020 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện
Lượt xem: 441
Tải về
04/2020/TT-BVHTTDL 06/08/2020 Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Lượt xem: 487
Tải về
78/2019/TT-BQP 05/12/2019 Biểu mẫu mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng
Lượt xem: 653
Tải về
381+382/CB 15/11/2019 V/v Quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân
Lượt xem: 637
Tải về
Số 170/2018/TT-BQP 16/12/2018 TT hướng dẫn một số điều của NĐ 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng.....
Lượt xem: 640
Tải về
TT 07/2017/TT-BTP (kèm CV 61/TP ngày 20/11/2018) 20/11/2018 V/v công nhận xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 773
Tải về
12