Lĩnh vực
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
118/KH-UBND 07/10/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Lượt xem: 527
Tải về
Số 35/QĐ-UBND 10/01/2017 V/v Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Lượt xem: 704
Tải về
Số 329/QĐ-UBND 12/01/2016 V/v Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Lượt xem: 708
Tải về
Số 84/KH-UBND 16/12/2017 V/v Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về "Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020"
Lượt xem: 684
Tải về
10/CTr-UBND 10/04/2017 Triển khai thực hiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Lượt xem: 632
Tải về
29/KH-UBND 20/04/2017 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Lượt xem: 1030
Tải về
28/KH-UBND 20/04/2017 Kế hoạch thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/2/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 1488
Tải về
193/UBND-VP 09/06/2017 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 653
Tải về