image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
61-BS/HU 31/05/2023 Bản sao Kết luận 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Lượt xem: 145
Tải về
58-BS/HU 16/03/2023 Bản sao Kết luận 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Lượt xem: 494
Tải về
36-BS/HU 25/05/2022 Kết luận về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở
Lượt xem: 316
Tải về
01-KL/HU 14/12/2020 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 545
Tải về
127-BS/HU 29/08/2019 V/v Sao y Số 55-KL/TW tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
Lượt xem: 723
Tải về
Số 114-BS/HU 03/06/2019 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-Ct/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Lượt xem: 746
Tải về
Số 43-KL/TU 22/08/2018 v/v Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
Lượt xem: 3161
Tải về
06-KL/TW 01/09/2016 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước
Lượt xem: 746
Tải về
08-KL/HU 01/06/2016 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)
Lượt xem: 890
Tải về
03-LH/TW 13/05/2016 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"
Lượt xem: 892
Tải về