image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
67-BS/HU 23/10/2023 Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Lượt xem: 210
Tải về
30-BS/HU 24/02/2022 Sao y quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị
Lượt xem: 376
Tải về
03/CĐ-UBND 06/05/2021 Công điện khẩn về việc thực hiện cấp bách các biện pháp phòng chống COVID-19
Lượt xem: 697
Tải về
13-QĐ/UBKTTW 11/11/2019 V/v tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân
Lượt xem: 683
Tải về
132-BS/HU 30/09/2019 V/v kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Lượt xem: 737
Tải về
Số 195/QĐ-TW 01/07/2019 V/v chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Lượt xem: 661
Tải về
Số 02-Qi/HU 05/03/2019 V/v lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cấp cơ sở
Lượt xem: 1379
Tải về
Số 01-QĐi/HU 30/11/2018 V/v kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
Lượt xem: 1882
Tải về
Số 96-BS/HU 02/11/2018 V/v Sao lục số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Lượt xem: 1241
Tải về
Số 01-QĐi/TW 12/07/2018 Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng chống, tham nhũng
Lượt xem: 803
Tải về
12