Lĩnh vực
Tổng số: 451
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
287-BC/HU 31/05/2023 Báo cáo tháng 5, nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về
166/BC-UBND 26/05/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, trọng tâm công tác tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 33
Tải về
167/BC-UBND 29/05/2023 Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 26
Tải về
166/BC -UBND 26/05/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 35
Tải về
164/BC-UBND 25/05/2023 Báo cáo tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023
Lượt xem: 53
Tải về
284-BC/HU 23/05/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
Lượt xem: 48
Tải về
148/BC-UBND 09/05/2023 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 48
Tải về
280-BC/HU 26/04/2023 Báo cáo tháng 4, nhiệm vụ chủ yếu tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 117
Tải về
140/BC-UBND 28/04/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, trọng tâm công tác tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 107
Tải về
36/BHXH-BC 04/05/2023 Báo cáo tình hình tham gia của BHYT, BHXH của các đối tượng trên địa bàn tháng 04 năm 2023
Lượt xem: 113
Tải về
12345678910...