image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
127-CV/BTGHU 20/09/2021 Công văn về việc sao gửi tài liệu hỏi - đáp việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn
Lượt xem: 359
Tải về
82-CV/VPHU 21/11/2019 V/v xây dựng dự toán chi đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 591
Tải về
Số 67-CV/VPHU 19/12/2018 V/v Tăng cường công tác văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin
Lượt xem: 998
Tải về
Số 64-CV/VPHU 23/11/2018 V/v nhận văn kiện Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII)
Lượt xem: 938
Tải về
Số 57-CV/VPHU 25/06/2018 V/v Nhận văn kiện Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XII)
Lượt xem: 687
Tải về
Số 54-CV/VPHU 04/06/2018 V/v Thực hiện, Quy định hướng dẫn về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
Lượt xem: 705
Tải về
Số 01-HD/VPHU 31/05/2018 V/v Hướng dẫn về thể loại, thẩm quyền ban hành; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
Lượt xem: 829
Tải về
Số 46-CV/VPHU 12/01/2018 V/v Khai thác, sử dụng văn bản điện tử
Lượt xem: 684
Tải về
Số 45-CV/VPHU 01/12/2017 V/v Phát văn kiện Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu (khóa XII)
Lượt xem: 661
Tải về
28/CV-VPHU 28/11/2016 V/v phát văn kiện Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XII)
Lượt xem: 701
Tải về
12