image banner
Lãnh đạo UBND huyện

1. Đồng chí Trần Thế Anh - Chủ tịch UBND huyện

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Đại học kiến trúc Hà Nội - ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

- Số điện thoại: 0914.847.859

- Thư điện tử: trantheanh.hhu@namdinh.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: Đường Lương Đình Của, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định

- Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của UBND huyện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và pháp luật có liên quan.

- Phụ trách các lĩnh vực: Nội chính, Nội vụ, Quốc phòng, An ninh, Tài chính - Kế hoạch, Quy hoạch, điều hành ngân sách; ký thông báo, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

- Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; Trưởng Ban chỉ huy PCTT- TKCN, Trưởng Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Trưởng Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính huyện, Trưởng Ban An toàn giao thông, Trưởng Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phụ trách các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chi cục Thi hành án huyện, các Đồn Biên phòng và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện.

- Phụ trách các xã: Hải Vân, Hải Nam, Hải Hưng, thị trấn Yên Định, Hải Thanh, Hải Hà, Hải Phúc, Hải Lộc.

- Giữ mối liên hệ thường xuyên với UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh; Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện.

2. Đ/c Lưu Thị Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện:

- Năm sinh: 1972

- Trình độ chuyên môn: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông -  ngành Quản trị kinh doanh, Học viện Hành chính Quốc gia - ngành Quản lý công.

- Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

- Số điện thoại: 0915040199

- Thư điện tử: luuthinghiem.hhu@namdinh.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: Tổ dân phố số 3, thị trấn Yên Đinh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Thực hiện các công việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. Điều hành công việc của UBND huyện khi đồng chí Chủ tịch UBND huyện đi vắng hoặc được uỷ quyền.

- Phụ trách các lĩnh vực: Văn hoá - Thể thao, Du lịch, Thông tin truyền thông, Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm xã hội, Tôn giáo, Lưu trữ, công tác báo chí và các lĩnh vực xã hội khác; phụ trách các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực được phân công.

- Làm Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác GPMB thuộc lĩnh vực phụ trách. Giải quyết các bước tiếp theo về trình tự thủ tục xây dựng cơ bản, quyết toán các dự án, công trình sau khi có thông báo, chủ trương của Chủ tịch UBND huyện ký thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hoá và Thông tin, phòng Y tế, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Bảo hiểm xã hội, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế, Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, các Trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX huyện.

- Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các xã: Hải Chính, Hải Triều, Hải Xuân, thị trấn Cồn, Hải Đông, Hải Tây, Hải Quang, Hải Lý.

- Giữ mối liên hệ với các Sở, ngành của tỉnh thuộc khối được giao phụ trách. Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện, các Hội theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

3. Đ/c Vũ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện:

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp I-Hà Nội, ngành nông học; Đại học Kinh tế Quốc dân - Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

- Số điện thoại: 0912439311

- Thư điện tử: vuvanky.hhu@namdinh.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: thị trấn Yên Đinh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Phụ trách các lĩnh vực: Nông nghiệp, Xây dựng nông thôn mới, Tài nguyên - Môi trường, Đăng ký đất đai, Thống kê, Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

- Làm Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác GPMB thuộc lĩnh vực phụ trách. Giải quyết các bước tiếp theo về trình tự thủ tục xây dựng cơ bản, quyết toán các dự án, công trình sau khi có thông báo, chủ trương của Chủ tịch UBND huyện ký thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Nông nghiệp- PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Văn phòng Đăng ký đất đai, Hạt Quản lý đê, Chi cục Thống kê, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu.

- Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các xã: Hải Tân, Hải Sơn, Hải Phương, Hải Long, Hải Đường, Hải Bắc, Hải Trung, Hải Anh, Hải Minh.

- Giữ mối liên hệ với các Sở, ngành của tỉnh thuộc khối được giao phụ trách.
         - Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

4. Đ/c Phạm Vinh Dự - Phó Chủ tịch UBND huyện:

- Năm sinh: 1981

- Trình độ chuyên môn: Đại học kiến trúc Hà Nội - ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Đại học Lương Thế Vinh - ngành Quản trị kinh doanh.

- Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

- Số điện thoại: 0912823909

- Thư điện tử: phamvinhdu.hhu@namdinh.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, Giao thông, Xây dựng, Tư pháp, Khoa học công nghệ, Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, Thương mại, Thuế, Ngân hàng; công tác sắp xếp đổi mới hỗ trợ doanh nghiệp; phụ trách các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực được phân công.
         - Làm Chủ tịch Hội đồng khoa học của huyện, Trưởng ban Chỉ đạo và quản lý dự án ISO 9001:2015 huyện Hải Hậu, Trưởng ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện và Trưởng ban các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác GPMB thuộc lĩnh vực phụ trách. Giải quyết các bước tiếp theo về trình tự thủ tục xây dựng cơ bản, quyết toán các dự án, công trình sau khi có thông báo, chủ trương của Chủ tịch UBND huyện ký thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tư pháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế, Đội quản lý thị trường số 5, các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội, các Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại, các Quỹ tín dụng nhân dân và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn.

- Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các xã: Hải An, Hải Phong, Hải Ninh, Hải Giang, Hải Phú, Hải Cường, Hải Châu, Hải Hoà, thị trấn Thịnh Long.

- Giữ mối liên hệ với các Sở, ngành của tỉnh thuộc khối được giao phụ trách.

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

anh tin bai

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1