Lĩnh vực
Tổng số: 135
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
40/KH-MT-BTT 27/03/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới của Ủy ban MTTQ huyện Hải Hậu.
Lượt xem: 31
Tải về
39/KH-MT-BTT 23/03/2023 Kế hoạch giám sát về công tác quy hoạch và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo và Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận cấp xã
Lượt xem: 197
Tải về
19/HD-MT-BTT 01/03/2023 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 102
Tải về
18/HD-MT-BTT 22/02/2023 Hướng dẫn trọng tâm công tác Mặt trận năm 2023
Lượt xem: 69
Tải về
06/CT-MT-BTT 09/02/2023 Chương trình phối hợp giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện
Lượt xem: 45
Tải về
05/CT-MT-BTT 09/02/2023 Chương trình giám sát và phản biện năm 2023 của Ủy ban MTTQ huyện Hải Hậu
Lượt xem: 37
Tải về
17/HD-MT-BTT 17/02/2023 Hướng dẫn tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023
Lượt xem: 116
Tải về
08/CT-HĐND-UBMTTQ 17/02/2023 Chương trình Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu Năm 2023
Lượt xem: 64
Tải về
07/CT-HĐND-UBMTTQ 17/02/2023 Chương trinh Phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu Năm 2023
Lượt xem: 48
Tải về
38/KH-MT-BTT 07/02/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện XH của MTTQVN và các tổ chức chính trị-Xã hội trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 59
Tải về
12345678910...