Lĩnh vực
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 21-CTr/HU
Ngày ban hành 14/10/2022
Ngày hiệu lực 14/10/2022
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Chương trình hành động
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 21-CtrHU.pdf