Lĩnh vực
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 22-CTr/HU
Ngày ban hành 14/10/2022
Ngày hiệu lực 14/10/2022
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Chương trình hành động
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 22-CTr-HU.pdf