Lĩnh vực
Sao lục Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 06/9/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 23-BS/HU
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung Sao lục Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 06/9/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Hình thức văn bản Chương trình hành động
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Nguyễn Văn Long
Tài liệu đính kèm 23-BS-HU.pdf