Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 86
  • Hôm nay: 4233
  • Trong tuần: 48 164
  • Tất cả: 8783405
Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 403
 

          Chiều ngày 16/2/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện kiện toàn, đánh giá những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trung Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Lưu Thị Nghiêm – TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

 

 
anh tin bai

 

          Năm 2022 việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở được đảm bảo, tình hình khiếu nại, tố cáo không gia tăng. Đã huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Chính quyền các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Cán bộ, công chức, viên chức chú trọng thay đổi tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân. Các doanh nghiệp quan tâm xây dựng, thực hiện QCDC tại nơi làm việc, đảm bảo lợi ích của người lao động, nên không có tình trạng đình công, lãn công xảy ra.

          Ý thức của các tầng lớp nhân dân về quyền làm chủ của mình ngày càng đầy đủ và cao hơn, tự giác, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện Quyết định kiện toàn và Thông báo phân công công tác của Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng, quán triệt nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, và Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Chương trình kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

          Công tác quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhất là người đứng đầu về thực hiện QCDC ở cơ sở được gắn với việc đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn đảng, phát huy vai trò của nhân dân trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 28/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân, nhất là triển khai các dự án trọng điểm của huyện. Các cơ quan hành chính và chính quyền các cấp đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Thường xuyên chủ động nắm tình hình dư luận, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên, việc giải quyết chế độ chính sách với người có công, tình hình liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trên địa bàn huyện, tình hình các hoạt động tôn giáo, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, việc thực hiện sáp nhập xóm, tổ dân phố, việc bầu trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố. Thực hiện quy định về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

          Việc thực hiện pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn được cấp ủy chính quyền thực hiện có hiệu quả. Các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt 11 nội dung cần công khai cho nhân dân biết như các Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND có liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân, các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn, phương án đền bù hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ công chức cấp xã, các loại thủ tục hành chính, phí, lệ phí và các nghĩa vụ khác của công dân, các chế độ chính sách và các đối tượng được hưởng trên địa bàn.

          Đối với các nội dung quy định được dân bàn và quyết định trực tiếp như huy động đóng góp của nhân nâng cấp, chỉnh trang các công trình phúc lợi theo tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; bình xét hộ nghèo, sửa đổi hương ước xóm, TDP; xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội được hầu hết các xã, thị trấn, các xóm, TDP tổ chức thực hiện tốt, đưa ra lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức như: họp xóm, TDP thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các việc nhân dân bàn, nhân dân đóng góp ý kiến để cấp trên quyết định đã được triển khai đúng quy định.

           Thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, triển khai chương trình kế hoạch công tác gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong lực lượng vũ trang...vv

 

anh tin bai
 

 

          Tại hội nghị đã tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo huyện; ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023./

Việt Hải