image banner

image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

anh tin bai

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
GHI NHẬN Ở "VÙNG QUÊ ĐÁNG SỐNG"
Lượt xem: 5125

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phải theo phương châm “nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị huyện Hải Hậu xây dựng và triển khai kế hoạch chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; trọng tâm là công tác nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xóm, tổ dân phố giai đoạn 2015-2020, góp phần xây dựng thành công NTM bền vững và phát triển. Với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất của từng cấp ủy, tổ chức đảng, của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện, việc thực hiện các nhiệm vụ xâ y dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII bước đầu đạt kết quả quả tốt, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Hải Hậu thật sự trong sạch, vững mạnh, giàu sức chiến đấu, lãnh đạo thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM bền vững và phát triển, xứng đáng là "Vùng quê đáng sống".

Tháng 11 - 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại huyện Hải Hậu 
          I: "NHẬN THỨC PHẢI CHÍN, TƯ TƯỞNG PHẢI THÔNG"

Đảng bộ huyện Hải Hậu có 14.202 đảng viên sinh hoạt ở 99 tổ chức cơ sở Đảng; tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 757, trong đó có 712 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn (trong đó có 541 chi bộ xóm, TDP) và 45 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp. Trong những năm qua, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ và các nghị quyết chuyên đề của Huyện uỷ về công tác xây dựng đảng, chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các chi bộ luôn giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị nòng cột ở cơ sở; đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng xóm, tổ dân phố đạt NTM. Đây chính là "chìa khóa" để Hải Hậu trở thành một trong 5 huyện đầu tiên của cả nước được công nhận Huyện đạt chuẩn NTM và là huyện duy nhất có 35/35 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM.

Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên; chất lượng sinh hoạt đảng chưa cao và tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình yếu”. Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng đặc biệt của TCCSĐ, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”, từ sự nhận diện và phân tích các nguy cơ trên để xây dựng đảng thực sự trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay, nhằm ổn định và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng NTM bền vững và triển, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVI ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU “về nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xóm, tổ dân phố giai đoạn 2015-2020”.


Một góc thị trấn Yên Định


Nghị quyết 02 nghiêm túc đánh giá chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số xóm, tổ dân phố còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiếp tục xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển: Chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số xóm, tổ dân phố còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiếp tục xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển: Một số chi bộ chưa xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa giữ vững nền nếp chế độ sinh hoạt; thực hiện chưa nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. Một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Một số xóm, tổ dân phố nguồn nhân sự cấp uỷ, lãnh đạo xóm rất khó khăn, một số đảng viên trong độ tuổi lao động có uy tín, có năng lực nhưng khi được chi bộ phân công nhiệm vụ làm bí thư chi bộ, trưởng xóm… thì đùn đẩy, thoái thác. Xu hướng tuổi bình quân của cấp uỷ chi bộ và đảng viên ngày càng cao; việc xoá “xóm trắng” đảng viên và tổ chức đảng chưa bền vững. Trên cơ sở đó, Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVI đề ra 3 nhóm giải pháp trọng tâm, trọng điểm về nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xóm, tổ dân phố giai đoạn 2015-2020.

Ngay sau khi được quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 08/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 13 – KH/HU ngày 30/12/2016 thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 (khoá XII); công tác học tập, quán triệt Nghị quyết được tổ chức nghiêm túc từ huyện đến cơ sở. Ở huyện: Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập cho cán bộ chủ chốt là các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện qua các thời kỳ, trưởng, phó phòng, ban, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội huyện, bí thư, phó bí thư đảng uỷ, chi bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bí thư, phó bí thư đảng uỷ; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; báo cáo viên chuyên trách đảng uỷ các xã, thị trấn. Tỷ lệ tham gia học tập đạt 98%. Ngay sau các hội nghị học tập các đối tượng theo yêu cầu quản lý đã viết bài thu hoạch và xây dựng kế hoạch thực hiện của mỗi cá nhân đạt 100%. Ở cơ sở (xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị): Chỉ đạo đảng uỷ, chi uỷ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên của địa phương, cơ quan, đơn vị gồm: toàn thể đảng viên trong đảng bộ và mở rộng đến uỷ viên ban chấp hành các đoàn thể chính trị-xã hội, trưởng xóm (tổ trưởng tổ dân phố); Đối với đảng bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Chi bộ Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, chi bộ các trường THPT, GDTX: tổ chức hội nghị đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên; Các chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc còn lại: Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt từ 80-95%, 100% các đảng viên tham gia học tập đều viết bài thu hoạch.

Do làm tốt việc quán triệt, học tập, cùng với việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về yêu cầu nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), nên đại đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện “suy thoái” và "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", qua đó nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng qua học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) sẽ góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng bộ tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình có hiệu quả.

 II: "QUYẾT TÂM PHẢI LỚN, PHƯƠNG PHÁP PHẢI ĐÚNG".Đồng chí Nguyễn Văn Tìm - Bí thư Huyện ủy thăm mô hình nuôi tôm tại xã Hải Đông


Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trên cơ sở nắm vững mục tiêu, quan điểm của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy huyện Hải Hậu đã thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng; vận dụng các cơ chế, chính sách một cách phù hợp và đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Đặc biệt, Đảng bộ huyện Hải Hậu đã có cách làm sáng tạo, trong đó, "Phương pháp đúng" chính là nâng cao nâng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trọng tâm là thực hiện đồng bộ các giải pháp Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xóm, tổ dân phố giai đoạn 2015-2020.

Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành hướng dẫn nội dung xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên; chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý người đứng đầu, trong hội họp, đi cơ sở, lễ hội và quản lý, sử dụng các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát động cán bộ, đảng viên, nhân dân đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, coi đây là khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05, trong đó trọng tâm là xây dựng xóm, TDP nông thôn mới với 11 tiêu chí do huyện ban hành, kết quả năm 2016: Đợt 1 đã công nhận 5 xóm, TDP nông thôn mới bền vững ở 5 xã, thị trấn; đợt 2 đã kiểm tra công nhận 163 xóm, TDP; tặng Giấy khen cho 15 xóm, TDP đạt “Sáng, xanh, sạch, đẹp” năm 2016. 


         Để triển khai thực hiện chủ trương của Huyện ủy, hầu hết 538 thôn, xóm, tổ dân phố đều thành lập ban chỉ đạo xây dựng NTM bền vững và phát triển do bí thư chi bộ làm trưởng ban; các tiểu ban được kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Tăng cường sinh hoạt chuyên đề để lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tích cực làm theo. Thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chi bộ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sau đó họp dân; phân công đảng viên cùng các hội viên phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh phụ trách từng nội dung công việc của thôn, xóm. Các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, đảng viên đều báo cáo trước chi bộ kết quả công việc được phân công, tình hình các gia đình thực hiện bộ tiêu chí thôn, xóm NTM bền vững và phát triển, nhất là những vướng mắc, khó khăn để chi bộ cùng bàn hướng tháo gỡ. Cấp uỷ xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo cấp uỷ xóm, tổ dân phố xây dựng qui chế làm việc, hằng năm làm tốt việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch, có kế hoạch tạo nguồn cấp uỷ, trưởng, phó xóm, tổ dân phố và cán bộ các đoàn thể; cử những người có phẩm chất, năng lực ở những địa bàn khó khăn đi đào tạo và ưu tiên bố trí công tác phù hợp. Phân công các đồng chí thường vụ đảng uỷ phụ trách liên xóm, tổ dân phố, các đồng chí đảng uỷ viên phụ trách trực tiếp, hằng tháng tham gia sinh hoạt cùng chi bộ để chỉ đạo, nắm chắc tình hình, có biện pháp cụ thể, tích cực cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Phân công đảng viên phụ trách việc tạo nguồn cảm tình đảng cho chi bộ, quan tâm quần chúng là người trực tiếp lao động sản xuất, xóm trưởng, xóm phó, trưởng, phó các chi hội, chi đoàn, người gốc đạo, chức sắc, chức việc, hội đoàn tôn giáo; thực hiện phương châm kiên trì “3 bám”: Vận động, giáo dục, thuyết phục; cử đi học lớp bồi dưỡng cảm tình đảng, hướng dẫn làm hồ sơ kết nạp và theo dõi giúp đỡ trở thành đảng viên chính thức. Chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ cốt cán, trước hết là bí thư chi bộ, trưởng xóm và cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có uy tín, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng hội đồng xóm, ban công tác mặt trận và các chi hội, chi đoàn xóm, tổ dân phố vững mạnh; kịp thời xem xét giải quyết đúng đắn những vấn đề bức xúc thuộc thẩm quyền của xóm, tổ dân phố, không né tránh đùn đẩy. Mỗi chi bộ trong nhiệm kỳ ít nhất phải kết nạp được 1 đến 2 đảng viên mới là người trực tiếp sản xuất, coi đây là một việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và là một chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Tổng số đảng viên kết nạp trong năm 2016 là : 292 (tăng 22% so với 2015); trong đó: Đảng viên gốc giáo: 34 (tăng 26 % so với năm 2015); Đảng viên lao động trực tiếp tại địa phương: 127 (tăng 41,11% so với năm 2015).

Thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, góp ý thẳng thắn, qua đó mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đã mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tự nhận khuyết điểm và sửa chữa, nâng cao ý thức rèn luyện, công tác, phấn đấu theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước hết, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tiến hành hội nghị kiểm điểm tập thể theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thông qua kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thấy được ưu điểm, khuyết điểm hạn chế. Từ đó đã làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân đối với những khuyết điểm hạn chế. Tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nhận trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước Ban Chấp hành, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện về những tồn tại, khuyết điểm, nhất là khuyết điểm trong việc kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ vi phạm Quy chế bổ nhiệm cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ và từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra các giải pháp để sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Tiếp đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), theo quy trình tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; người đứng đầu, cấp trên kiểm điểm trước, cấp dưới kiểm điểm sau. 100% tổ chức cơ sở đảng và 6 ban thường trực, ban thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách và Tổ công tác của Huyện ủy đều dự, chỉ đạo hội nghị kiểm điểm. Nhìn chung, việc kiểm điểm của các đảng bộ, chi bộ cơ sở đảm bảo nghiêm túc, cởi mở, các ý kiến phát biểu góp ý thẳng thắn, chân thành, mang tính xây dựng cao; không có hiện tượng lợi dụng kiểm điểm để “đấu đá”, trù dập, vu cáo lẫn nhau. Các cá nhân được đóng góp ý kiến đều tiếp thu nghiêm túc và đề ra các giải pháp khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Tất cả 99 tổ chức cơ sở đảng và 6 ban thường trực, ban thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội huyện được Ban Thường vụ Huyện uỷ đánh giá là kiểm điểm cơ bản đạt yêu cầu. Không có đơn vị nào kiểm điểm không đạt yêu cầu phải kiểm điểm lại.

Tăng cường công tác Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; đề xuất xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ huyện. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua đội ngũ Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách vùng, là những người nắm chắc về tình hình thực tế ở từng Đảng bộ được phân công phụ trách nên sẽ có những đánh giá đúng đắn, sát thực nhất.

Cùng với công tác tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, từ tháng 5 đến tháng 9-2017, Huyện ủy Hải hậu tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2017 là nội dung trọng tâm trong chương trình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVI “về nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xóm, tổ dân phố giai đoạn 2015-2020” gắn với Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo dấu ấn tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện. Qua Hội thi góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng của đội ngũ cấp ủy cơ sở; củng cố kiện toàn, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Hội thi là dịp để bí thư chi bộ ở cơ sở trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi lẫn nhau về lý luận và thực tiễn, là dịp để tuyên truyền, phổ biến các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm và lãnh đạo sáng tạo của cấp ủy - Bí thư chi bộ trong xây dựng NTM, đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường; giúp cấp ủy cấp trên có cơ sở để đánh giá đúng về tình hình, thực trạng tổ chức và hoạt động của các chi ủy, chi bộ ở khu vực nông thôn.
 III: "ĐẢNG VIÊN LÀ ĐẦU TẦU, NÔNG DÂN LÀ CHỦ THỂ TRONG XÂY DỰNG NTM BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN" 
          Trong chuyến thăm và làm việc tại huyện Hải Hậu vào tháng 11-2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết huyện Hải Hậu đạt được trong quá trình xây dựng NTM, đặc biệt là sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy và chính quyền cơ sở trong việc vận dụng các tiêu chí của Trung ương vào thực tế của địa phương. Tổng Bí thư chia sẻ, những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng đúng đắn, hợp lòng dân, như phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nhất là phong trào xây dựng NTM đã đi vào cuộc sống. Nhưng vì sao có nơi làm được, có nơi không làm được, có nơi làm được nhiều, có nơi làm được ít. Tại sao Nam Định, nhất là các địa phương của Hải Hậu lại đạt được thành quả trong việc triển khai xây dựng NTM, phát triển nhanh, bền vững trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; đời sống của nhân dân ngày một nâng cao. Đạt được điều đó là do Hải Hậu đã biết phát huy vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, địa phương, đơn vị, vận động các tầng lớp nhân dân tạo thành động lực to lớn trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cách làm sáng tạo của Hải Hậu cần nghiên cứu, nhân rộng trong xây dựng NTM, là “Lấy xóm, cụm dân cư, hộ gia đình làm hạt nhân và nòng cốt để xây dựng NTM. Trong đó, có sự phân định rõ trách nhiệm của từng cấp là: xã lo đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng các đường trục xã, liên xã, đường giao thông nội đồng, trường học, trạm xá và công trình phúc lợi khác. Xóm lo huy động nguồn đóng góp của nhân dân để làm đường trục xóm, hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư. Cụm dân cư lo làm đường dong ở khu dân cư. Hộ gia đình lo chỉnh trang các công trình vệ sinh, nước sạch, khuôn viên nhà ở, sân, ngõ, ao, vườn và có thêm một nghề”.
Nông thôn mới xã Hải LongNăm 2015, huyện Hải Hậu là huyện thứ năm của cả nước được công nhận đạt chuẩn NTM và là địa phương đầu tiên có 100% số xã, thị trấn hoàn thành 19 tiêu chí. Trong giai đoạn 2011-2015, huyện Hải Hậu đã huy động nhân dân đóng góp 548.522 triệu đồng, trên 345 ha đất nông nghiệp, 25 ha đất ở, góp trên 150 nghìn ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. 546/546 xóm, tổ dân phố có Nhà văn hóa, 100% trạm y tế và 112/114 trường học đạt chuẩn quốc gia. Làm mới, cải tạo nâng cấp 1.740 km đường giao thông (100% đạt chuẩn nông thôn mới). Tổng vốn huy động 4 năm đạt 3.254 tỷ đồng, trong đó: nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện và xã là 18,5%, vốn lồng ghép các chương trình dự án 23,1%, vốn tín dụng 35,1%, vốn từ doanh nghiệp 3,7%, vốn huy động đóng góp từ cộng đồng dân cư 19,6%. Huyện Hải Hậu luôn là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh và khu vực Nam đồng bằng sông Hồng về năng suất, tổng sản lượng lương thực và giá trị thu nhập/ha canh tác. Từ năm 2010 huyện đã tập trung đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, tạo được thương hiệu gạo Tám xoan, Tám thơm trên thị trường các tỉnh, thành phố… Huyện đã hình thành được các vùng chuyên canh trồng cây dược liệu, trồng màu, sản xuất lúa chất lượng cao, vùng trồng hoa, cây cảnh. Viện Dược liệu Việt Nam đã quy hoạch, các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho 640 ha đinh lăng và 15 ha dây thìa canh, giá trị sản xuất đạt từ 300-400 triệu đồng/ha; vùng trồng hoa, cây cảnh 541 ha thu nhập 350-450 triệu đồng/ha/năm; đã chuyển đổi 2.300 ha đất làm muối, trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, trong đó có 150 ha nuôi tôm thẻ chân trắng theo phương pháp công nghiệp, năng suất từ 7-10 tấn/ha, doanh thu từ 1-1,5 tỷ đồng/ha. Huyện tập trung phát triển khu công nghiệp trên địa bàn, thu hút được 8 doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư có quy mô lớn, tạo việc làm ổn định cho trên 10 nghìn lao động; khuyến khích, duy trì, phát triển làng nghề truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động (hiện đã công nhận 44 làng nghề, thu hút 7.000 lao động nông thôn). Những năm qua, mức tăng trưởng kinh tế hằng năm của huyện tăng 6-6,5%, năm 2016 đạt 7,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 34,48 triệu đồng. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha canh tác đạt 115 triệu đồng, là huyện có bình quân thu nhập trên diện tích canh tác cao nhất tỉnh. Trong phong trào xây dựng cảnh quan NTM “sáng, xanh, sạch, đẹp”, từ năm 2000, huyện đã phát động phong trào sáng hóa đường nông thôn, nhân dân tự nguyện đóng góp dựng cột, thiết bị, quản lý và thắp sáng trên tất cả các đường giao thông thôn, xóm để phục vụ đời sống sinh hoạt, góp phần giữ gìn thôn, xóm bình yên, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong những năm gần đây, huyện đã phát động phong trào phủ xanh trục đường giao thông, trụ sở, trường học và khu công cộng, đã tạo được màu xanh bên những công trình xây dựng hiện đại. Các trụ sở, nơi công cộng từ huyện đến cơ sở đều có cây bóng mát, trang trí cây cảnh, chậu hoa đẹp; đã phát động trồng được 163 km đường hoa trên các tuyến đường giao thông. Tháng 11-2014, huyện Hải Hậu được Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng NTM đánh giá: Là huyện điển hình về xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Đồng chí Trần Văn Chinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hải Hậu cho biết: Sau đạt chuẩn NTM, huyện Hải Hậu không dừng lại mà tiếp tục vận động nhân dân xây dựng NTM bền vững và phát triển. Để tiếp tục phát huy bài học phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Huyện ủy và UBND huyện ban hành 2 Nghị quyết, 7 Đề án và bộ tiêu chí xây dựng NTM bền vững và phát triển  giai đoạn 2016-2020. Kèm theo 11 tiêu chí công nhận xóm, tổ dân phố NTM bền vững và phát triển; có cơ chế khen thưởng. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, xóm, tổ dân phố tổ chức cho nhân dân thảo luận, bàn bạc thống nhất đăng ký thực hiện trên cơ sở 11 tiêu chí do huyện ban hành. Thời kỳ đầu, xuất hiện luồng ý kiến: vừa xây dựng xong NTM việc gì phải vội; nhưng qua thảo luận nhiều nơi nhân dân nhận thức rõ phải tiếp tục thực hiện, xây dựng NTM không có điểm dừng, một số tiểu chí tính bền vững chưa cao, phải tiếp tục và thường xuyên thực hiện như: tiêu chí Môi trường, bảo hiểm y tế, khai thác công năng nhà văn hóa… góp phần tạo hình ảnh NTM bền vững và phát triển.

Kết quả mục tiêu đề ra: 35 xã, thị trấn - mỗi đơn vị 1 xóm, tổ dân phố đăng ký thực hiện năm 2016, nhưng đã có 180/546 xóm, tổ dân phố đăng ký thực hiện. Từ sự hưởng ứng của nhân dân, huyện chỉ đạo làm điểm 5 xóm, tổ dân phố ở 5 xã, thị trấn theo 5 vùng khác nhau; tổ chức cho nhân dân thảo luận bàn bạc chọn ra các giải pháp thực hiện đa dạng như: Hội Cựu chiến binh vận động, giúp đỡ, kiểm tra các hộ gia đình chỉnh trang khuôn viên; Hội phụ nữ tổ chức trồng hoa ven đường dong xóm, thành lập "Nhóm phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế"; Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, đào hố chôn lấp rác thải mềm tại hộ gia đình; Đoàn thanh niên tổ chức vệ sinh, quét vôi  giúp hộ cô đơn, đi làm ăn xa; xóm mua vôi cấp cho từng hộ quét lại nhà, bếp, tường rào v.v…. Hoặc có đơn vị cấp ủy lãnh đạo, chính quyền chủ trì, đoàn thể vận động, huy động làm vệ sinh môi trường tập trung toàn xóm theo thứ tự công việc v.v…

Qua 5 xóm, tổ dân phố thành công đạt kiểu mẫu nông thôn mới bền vững và phát triển với 11 tiêu chí, huyện tổ chức cho các xóm, tổ dân phố đăng kí thăm quan, trao đổi học tập, triển khai đồng bộ nhân dân các xóm, tổ dân phố bàn bạc, hưởng ứng tham gia. Kết quả, năm 2016, huyện kiểm tra, đánh giá và tổng kết công nhận 168 xóm, tổ dân phố đạt NTM bền vững và phát triển, kèm tiền thưởng 10 triệu đồng/đơn vị.


Đường hoa nông thôn mới xã Hải Quang Năm 2016 - năm đầu xây dựng huyện NTM bền vững và phát triển, Hải Hậu huy động 90.212 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 22.818 triệu đồng, ủng hộ trên 30.000 ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng, làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường dong ngõ xóm và hộ gia đình. Phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp” được các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả: đầu tư nâng cấp 437 km đường, 21 khu thể thao, làm mới 27 km đường điện cao áp chiếu sáng dong xóm, trồng gần 400 km đường hoa 8, 9, 10 giờ, duy trì làm cỏ, thường xuyên chăm sóc, bảo vệ qua dân chủ bàn bạc hội viên phụ nữ đảm nhận thực hiện tự nguyện. Trồng mới 35.000 cây bóng mát, hình thành 457 "Nhóm phụ nữ tiết kiệm, hỗ trợ mua trên 1000 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên". Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 79,5%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 34,5 triệu đồng...v.v.

Ghi nhận những đóng góp của nhân dân và cán bộ huyện Hải Hậu, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng vào các năm: 1978, 1999, 2004 (Năm 1978: Anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ chống Mỹ; năm 1999: Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; năm 2004: Anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới). 19 xã, thị trấn được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước; 5 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc và trong thời kỳ đổi mới; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng: Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2002, Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2008, Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2012.

 

Việt Thắng