Lượt xem: 640
140/GM-UBND Mời dự Hội nghị tập huấn trực tuyến hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp, sáp nhập xóm/TDP trên địa bàn huyện
* Thời gian: 8h 00p, ngày 13/10/2021 (Thứ Tư)
* Điạ điểm: Tại điểm cầu UBND huyện  (Phòng họp trực tuyến Tầng 2 - Nhà - A2 -UBND huyện)
Thông báo - Giấy mời


Đăng nhập