ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HẢI HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Hậu, ngày 01 tháng 09 năm 2021

 

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA UBND HUYỆN

TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG VÀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

(Theo Công văn số 560/UBND-VP ngày 01/9/2021)

 

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

Ghi chú

1

UBND huyện

Lâm Quang Bá

Chuyên viên

0946.135.289

Lamquangba.nd@gmail.com

 

2

Phòng Nội vụ

Phạm Thị Hương

Chuyên viên

0975.039.123

Phamhuongdl.vnhh@gmail.com

 

3

Phòng Lao động - LB và XH

Đoàn Thị Lan Hương

Chuyên viên

0965.865.899

Lanhuong.ndxh@gmail.com

 

4

Phòng Tư pháp

Trần Thị Hương

Chuyên viên

0964.714.147

Baolinh2526@gmail.com

 

5

Phòng Văn hóa và Thông tin

Lại Hồng Nhung

Chuyên viên

0972.062.698

Laithihongnhung.hhu@.namdinh.gov.vn

 

6

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Nguyễn Thị Hồng Nhung

NV

0966.330.126

Nhungnguyen.kt126@gmail.com

 

7

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Vũ Hồng Sơn

Chuyên viên

0914.854.628

Vuhongson.hhu@.namdinh.gov.vn

 

8

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Nguyễn Đức Hoan

Chuyên viên

0986.880.456

usbhoan@gmail.com

 

9

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Nguyễn Hữu Trung

Chuyên viên

0916.127.890

huutrungcthh@gmail.com

 

10

Phòng Tài nguyên và MT

Vũ Tiến Khoa

Chuyên viên

0913.268.365

Vutienkhoa.hhu@.namdinh.gov.vn

 

11

Chi nhánh VPĐK đất đai

Nguyễn Thị Vân

NV

0984.732.139

Ntv.tnmt@gmail.com

 

12

Bảo hiểm xã hội huyện

Phạm Văn Đông

Chuyên viên

0985.667.867

phamvandong12783@gmail.com

 

 

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Văn phòng HĐND và UBND huyện Hải Hậu mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn

- Gửi đến cơ quan: UBND tỉnh Nam Định, số 57 Vị Hoàng, TP Nam Định.

Số điện thoại chuyên dùng: 0228.3526.333

Địa chỉ thư điện tử: tthcnamdinh@namdinh.chinhphu.vn

- Gửi đến cơ quan: (Bộ phận Một cửa của UBND huyện; địa chỉ liên hệ: TDP số 5, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu; số fax 0228.3877.143).

- Số điện thoại chuyên dùng: 0228.3877.668

- Số điện thoại của Chủ tịch UBND huyện: 0914.296.990

- Địa chỉ thư điện tử: cchchaihau@gmail.com

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện

  1. Danh sách người phụ trách hoạt động chung Bộ phận Một cửa

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

Số điện thoại, Email

1

Trần Thị Huyền

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Trưởng Bộ phận Một cửa: phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác một cửa, một cửa liên thông.

0913.311.279

Huyentth.haihau@gmai.com

2

Lâm Quang Bá

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Giúp việc cho Trưởng Bộ phận Một cửa; quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng của Bộ phận Một cửa

 

0946.135.289

Lamquangba.nd@gmail.com

 

2. Danh sách lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại

Ghi chú


 

1

Vũ Hồng Kiên

Phó Trưởng phòng

Phòng Tư pháp

0915.983.663

 

2

Trần Quang Nhuệ

Phó Trưởng phòng

Phòng Văn hóa -TT

0917.592.555

 

3

Lâm Thị Hương

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài nguyên- MT

0942.339.555

 

4

Nguyễn Trung Chí

Phó Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

0912.037.027

 

5

Phạm Mạnh Đoàn

Phó Trưởng phòng

Phòng Lao động TB-XH

0989.864.800

 

6

Phạm Hùng Kiền

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài chính - KH

0912.289.172

 

7

Vũ Văn Trình

Phó Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và ĐT

0944.459.956

 

8

Mai Đức Nghĩa

Phó Trưởng phòng

Phòng NN và PTNT

0903.419.336

 

9

Vũ Trung Thành

Phó Trưởng phòng

Phòng Công thương

0912.209.128

 

10

Trần Văn Trường

Giám đốc

Chi nhánh VPĐK đất đai

0912.976.021

 

 
3. Danh sách công chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

Ghi chú

1

UBND huyện

Lâm Quang Bá

Chuyên viên

0946.135.289

Lamquangba.nd@gmail.com

 

2

Phòng Nội vụ

Phạm Thị Hương

Chuyên viên

0975.039.123

Phamhuongdl.vnhh@gmail.com

 

3

Phòng Lao động - LB và XH

Đoàn Thị Lan Hương

Chuyên viên

0965.865.899

Lanhuong.ndxh@gmail.com

 

4

Phòng Tư pháp

Trần Thị Hương

Chuyên viên

0964.714.147

Baolinh2526@gmail.com

 

5

Phòng Văn hóa và Thông tin

Lại Hồng Nhung

Chuyên viên

0972.062.698

Laithihongnhung.hhu@.namdinh.gov.vn

 

6

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Nguyễn Thị Hồng Nhung

NV

0966.330.126

Nhungnguyen.kt126@gmail.com

 

7

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Vũ Hồng Sơn

Chuyên viên

0914.854.628

Vuhongson.hhu@.namdinh.gov.vn

 

8

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Nguyễn Đức Hoan

Chuyên viên

0986.880.456

usbhoan@gmail.com

 

9

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Nguyễn Hữu Trung

Chuyên viên

0916.127.890

huutrungcthh@gmail.com

 

10

Phòng Tài nguyên và MT

Vũ Tiến Khoa

Chuyên viên

0913.268.365

Vutienkhoa.hhu@.namdinh.gov.vn