Danh sách cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

trên địa bàn huyện Hải Hậu

(Kèm theo Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày  14/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu)

 

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Số điện thoại cố định

I

Cấp huyện

1

UBND huyện

Ông Vũ Văn Kỳ

Huyện ủy viên- Phó Chủ tịch

0912.439.311

0228.3877.141

2

Văn phòng HĐND và UBND

Bà Trần Thị Huyền

Phó Chánh Văn phòng

0913.311.279

3

Ông Lâm Quang Bá

Chuyên viên

0946.135.289

I

Cấp xã

1

Hải An

Ông Nguyễn Hữu Thịnh

Chủ tịch UBND

0982.785.304

0228.3877.644

Ông Trần Văn Viễn

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0373.674.589

2

Hải Anh

Ông Lưu Văn Tình

Chủ tịch UBND

0916.875.899

0228.3877.450

Ông Phạm Văn Giới

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0919.517.568

3

Hải Bắc

Ông Lê Duy Dương

Chủ tịch UBND

0888.577.168

0228.3878.173

Ông Trần Khánh Duy

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0359.709.099

4

Hải Châu

Ông Hoàng Đức Viện

Chủ tịch UBND

0978.378.305

0228.3876.051

Ông Nguyễn Thành Công

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0943.384.656

5

Hải Chính

Ông Huỳnh Thái Phụng

Chủ tịch UBND

0852.366.510

0228.3874.764

Ông Nguyễn Văn Bền

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0375.360.958

6

TT Cồn

Ông Nguyễn Tư Duy

Chủ tịch UBND

0912.763.101

0228.3874.282

Ông Trần Văn Thức

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0985.387.929

7

Hải Cường

Ông Hoàng Duy Hiển

Chủ tịch UBND

0989.661.812

0228.3874.493

Ông Nguyễn Văn Tuấn

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0383.410.379

8

Hải Đông

Ông Nguyễn Minh Dưỡng

Chủ tịch UBND

0913.338.559

0228.3877.608

Bà Trần Thị Ngọc Linh

VP-TK phụ trách lĩnh vực Văn phòng HĐND, UBND và Nội vụ

0914.581.303

9

Hải Đường

Ông Trần Thanh Huyên

Chủ tịch UBND

0982.878.132

0228.3874.274

Ông Nguyễn Văn Lợi

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0981.566.256

10

Hải Giang

Ông Nguyễn Văn Hà

Chủ tịch UBND

0967.474.850

0228.3874.639

Ông Tạ Thanh Tới

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0855.605.186

11

Hải Hà

Ông Nguyễn Văn Vĩnh

Chủ tịch UBND

0917.395.474

0228.877.498

Ông Nguyễn Thị Hường

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0965.236.656

12

Hải Hòa

Ông Phạm Thanh Sơn

Chủ tịch UBND

0984.431.019

0228.876.065

Ông Hoàng Văn Thành

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0942.195.104

13

Hải Hưng

Ông Lương Văn Hiền

Chủ tịch UBND

0945.660.243

0228.3877.257

Ông Vũ Văn Huy

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0918.304.168

14

Hải Long

Ông Nguyễn Văn Ảnh

Chủ tịch UBND

0393.998.145

0228.3877.400

Ông Lại Đức Hậu

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0388.410.389

15

Hải Lộc

Ông Nguyễn Văn Huyên

Chủ tịch UBND

0915.301.227

0228.3879.047

Ông Cao Tiến Dũng

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0915.438.756

16

Hải Lý

Ông Nguyễn Minh Định

Chủ tịch UBND

0916.536.333

0228.3874.131

Ông Nguyễn Xuân Hiến

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0984.990.775

17

Hải Minh

Ông Trần Thanh Phong

Chủ tịch UBND

0912.022.593

0228.3877.360

Ông Đỗ Văn Hiện

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0946.755.000

18

Hải Nam

Ông Lê Văn Vụ

Chủ tịch UBND

0915.869.735

0228.3877.319

Ông Nguyễn Tiến Đạt

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0916.957.096

19

Hải Ninh

Ông Nguyễn Văn Quản

Chủ tịch UBND

0984.450.304

0228.3874.626

Ông Nguyễn Văn Huấn

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0979.276.599

20

Hải Phong

Ông Lương Văn Tuyên

Chủ tịch UBND

0945.073.703

0228.3874.617

Ông Trần Minh Định

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0913.188.126

21

Hải Phú

Ông Trần Văn Đang

Chủ tịch UBND

0987.769.413

0228.3874.601

Ông Vũ Văn Đình

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0966.134.248

22

Hải Phúc

Ông Nguyễn Văn Tạo

Chủ tịch UBND

0941.941.577

0228.3879.708

Ông Vũ Trọng Đại

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0914.558.158

23

Hải Phương

 

Ông Nguyễn Xuân Tình

Chủ tịch UBND

0986.737.596

0228.877.478

Ông Nguyễn Đức Thành

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0839.859.463

24

Hải Quang

Ông Phạm Văn Đà

Chủ tịch UBND

0915.703.566

0228.3782874

Ông Nguyễn Mạnh Trường

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0982.408.671

25

Hải Sơn

Ông Nguyễn Văn Chung

Chủ tịch UBND

0909.932.394

0228.3874.525

Ông Ninh Văn Vĩnh

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0362.213.366

26

Hải Tân

Ông Mai Quang Hưng

Chủ tịch UBND

0913.442.089

0228.3877.784

Ông Vũ Xuân Chung

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0368.016.788

27

Hải Tây

Ông Nguyễn Đức Kiều

Chủ tịch UBND

0915.869.316

0228.3877.481

Ông Nguyễn Trường Giang

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0983.190.655

28

Hải Thanh

Ông Vũ Thế Mạnh

Chủ tịch UBND

0913.347.169

0228.3877.290

Ông Nguyễn Văn Lịch

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0984.529.113

29

Thịnh Long

Ông Lê Mạnh Đương

Chủ tịch UBND

0917.790.668

0228.876.001

Ông Trần Văn Chỉnh

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0947.089.525

30

Hải Triều

Ông Trần Minh Phương

Chủ tịch UBND

0944.526.909

0228.3874.536

Ông Trần Văn Đãng

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0914.524.297

31

Hải Trung

Ông Nguyễn Ngọc Toản

Chủ tịch UBND

0913.340.651

0288.3877.474

Ông Bùi Ngọc Đông

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0912.836.234

32

Hải Vân

Ông Nguyễn Văn Khoa

Chủ tịch UBND

0913.057.288

0228.3877.312

Ông Lê Ngọc Kiên

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0978.122.124

33

Hải Xuân

Ông Hoàng Minh Giang

Chủ tịch UBND

0946.658.896

0228.3791.846

Ông Mai Văn Oánh

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0949.012.886

34

Yên Định

Ông Nguyễn Thanh Hưng

Chủ tịch UBND

0981.651.333

0228.3877.608

Ông Phạm Hồng Thái

VP-TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0983.106.626