image banner

image advertisement

anh tin bai

image advertisement

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRUYỀN THỐNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP UỶ 92 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (1930 - 2022)
Lượt xem: 6540

              Tháng 10/2022, vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống: Công tác tư tưởng- Văn hóa của Đảng 1/8, ngành Tổ chức xây dựng Đảng 14/10, Công tác Dân vận của Đảng 15/10, Văn phòng cấp ủy 18/10 và 74 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng 16/10. Đây là những mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành và ngày càng vững mạnh của lĩnh vực, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng trong sự nghiệp vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng luôn bám sát chủ trương, đường lối của đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu là:  Ngay sau khi ra đời (1930), Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, là cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền Trung ương đã cho ấn hành tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8”. Tài liệu này được phát hành đã có sức cổ vũ to lớn đối với nhân dân Việt Nam, hưởng ứng mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Sau này, Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đến năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm ngày truyền thống Ban Tuyên giáo của Đảng.

 

anh tin bai

 

 

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác tổ chức, coi đó là vấn đề trọng yếu liên quan đến sự vững mạnh của Đảng, với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 14/10 hằng năm được lấy là ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, công tác xây dựng Đảng đều đặt ra cho công tác tổ chức cán bộ những nhiệm vụ cụ thể, đòi hỏi phải được đáp ứng kịp thời; có các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp, công tác tổ chức và cán bộ đã tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu mà Đảng và cách mạng đặt ra. Thông qua hoạt động thực tiễn, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu giúp Đảng củng cố, phát triển tổ chức của hệ thống chính trị và tuyển chọn được những cán bộ, đảng viên, những nhân tài, trung kiên cho Đảng, cho cách mạng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, chính là công tác kiểm tra làm cho đảng mạnh hơn, trưởng thành hơn qua trong từng thời kỳ cách mạng. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (mở rộng) họp từ ngày 15/10 - 17/10/1948, ngày có Quyết nghị số 29-QN/TW của Ban Thường vụ Trung ương về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng Và lấy ngày 16/10 hằng năm là ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng. từ ngày thành lập đến nay, công tác kiểm tra Đảng có bước phát triển toàn diện, cùng với các ban xây dựng Đảng, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Thực tiễn đã khẳng định: trong mọi thời kỳ của cách mạng, mọi hoàn cảnh đất nước đội ngũ cán bộ kiểm tra vẫn tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật là truyền thống tốt đẹp của cơ quan kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp.

 

anh tin bai

 

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ngày Dân vận của Đảng được Bộ Chính trị khóa VIII quyết định là ngày 15/10 gắn với 2 sự kiện quan trọng: Một là, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động; Phụ nữ vận động,... Hai là Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949 , từ đó, ngày 15/10 hằng năm được lấy là ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng. 92 năm qua, với các tên gọi khác nhau (Ban Công vận, Bộ Dân vận, Ban Dân vận - Mặt trận và từ 1981 đến nay là Ban Dân vận), bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận không ngừng lớn mạnh và hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Trung ương và cấp ủy các cấp trên lĩnh vực được giao, đã tạo sự đoàn kết, thống nhất mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đảng và nhân dân.

 Ngay từ khi mới thành lập, Đảng xác định văn phòng là một cơ quan chuyên môn trực tiếp giúp cấp ủy điều hành công việc, hoạt động văn phòng được hình thành từ khi Đảng mới được thành lập. Cùng với sự phát triển của cách mạng, vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng ngày càng được tăng cường và mở rộng, chức năng của văn phòng cấp ủy cũng ngày càng được hoàn thiện. Văn phòng cấp uỷ các cấp không ngừng trưởng thành, ngày càng thực hiện tốt hơn hai chức năng quan trọng là tham mưu giúp cấp ủy mà trực tiếp là giúp ban thường vụ và thường trực cấp ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy và phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy. Ghi nhận những thành tích của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 29/01/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra thông báo quyết định lấy ngày 18/10 là ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời là ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy Đảng.

      Trải qua 92 năm đấu tranh giành chính quyền, trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước, công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận và văn phòng của Đảng không ngừng được củng cố và phát triển. Được sự giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, động viên khích lệ của các cấp ủy và Bác Hồ, cùng thế hệ các đồng chí lãnh đạo của Đảng, hệ thống các cơ quan và đội ngũ cán bộ công tác xây dựng Đảng ngày càng trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn sinh động của quá trình cách mạng qua các thời kỳ và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

       Ở huyện nhà, ngay sau khi giành chính quyền, những đảng viên cộng sản đã bắt tay ngay vào việc củng cố tổ chức đảng để lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền nhân dân non trẻ. Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập gồm 5 đồng chí. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, phong trào cách mạng phát triển sâu rộng, toàn diện; cơ sở chính trị và lực lượng của Đảng phát triển nhanh chóng. Tháng 6/1947 Đảng bộ huyện được thành lập, đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Sau đó Ban Đảng vụ (nay là Ban Tổ chức Huyện uỷ) được thành lập. Ngày 27 tháng 01 năm 1961, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khoá IV) quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; năm 1974 thành lập Trường Đảng huyện, năm 1988 sáp nhập Ban Khoa giáo, bộ phận Lịch sử Đảng, Ban Tuyên huấn thành Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; thực hiện Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung ương (khoá VI) “về đổi mới công tác quần chúng, tăng cường mối quan hệ giữa đảng với nhân dân”, tháng 10/1994 Ban Dân vận Huyện uỷ được thành lập.

Trong từng giai đoạn cách mạng, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai toàn diện các mặt công tác, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, được Trung ương, tỉnh tặng nhiều cờ, bằng khen và giấy khen. Trung tâm chính trị huyện được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, Văn phòng Huyện uỷ được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, Ủy ban kiểm tra được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; Ban Tổ chức, Ban Dân vận được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hàng trăm lượt cán bộ đã được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư tưởng - Văn hóa”, "Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, "Vì sự nghiệp Khoa giáo", "Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng", "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng", "Vì sự nghiệp Dân vận", "Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng", “Vì sự nghiệp Văn phòng Cấp ủy”.

Trong năm 2022, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện uỷ đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, đạt một số kết quả: Ban hành Chương trình hành động (bổ sung) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hoàn thành việc nghiên cứu, quán triệt các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng Đảng; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần Thứ Tư, Thứ Năm - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, làm tốt công tác nắm bắt, định dư luận xã hội; đấu tranh phản bác thông tin xấu, sai trái bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng... Ban Tổ chức đã tham mưu hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Mở các lớp nhận thức về đảng, đảng viên mới, sơ cấp lý luận chính trị theo kế hoạch. Triển khai Kế hoạch và tích cực đẩy mạnh hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

Ủy ban Kiểm tra tham mưu Ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, kỷ luật Đảng của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy với Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện với Đảng ủy xã, thị trấn trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với Chi bộ, đảng viên thuộc Chi bộ Công an xã, thị trấn. Triển khai thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2022.

Tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý, đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo tập trung xem xét giải quyết đơn thư, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Duy trì công tác tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy và xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Tăng cường lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; xây dựng Chương trình trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022. Tổng kết 10 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh tuyên tuyền, quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Hoàn thành việc rà soát và tiếp tục tăng cường thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước, làm tốt công tác tổng hợp  giúp Thường trực huyện ủy lãnh đạo toàn diện công tác đảng .

Nhìn lại quá trình ra đời, phát triển qua các thời kỳ cách mạng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng đã hình thành đội ngũ cán bộ trung thành tuyệt đối với Đảng với Tổ quốc, nhân dân, trung thực tận tuỵ với nhiệm vụ, đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Với niềm vinh dự tự hào, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, Văn phòng cấp uỷ tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hậu