image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 88
  • Hôm nay: 5045
  • Trong tuần: 52 349
  • Tất cả: 10072287
Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 12 (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI ...
Lượt xem: 3445
Sáng ngày 16/12/2015, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hải Hậu  tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 12 (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015” cho khối cơ quan, doanh nghiệp. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Xuân Vương - Thường vụ Huyện ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Thế Quảng – Huyện ủy viên - Phó ban Tuyên giáo huyện đã quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo ấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015” về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực trước hết là “nói thì phải làm”: Với cán bộ, đảng viên, công chức, trung thực trước hết là với Đảng với cách mạng. Xây dựng, rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, thì dù phải trải qua những tình huống phức tạp, những bước ngoặt hiểm nghèo, vẫn luôn luôn trung thực với mình, trung thành với Đảng, với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; vì tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

 Hồ Chí Minh coi trách nhiệm là việc phải làm không thể thoái thác và nhấn mạnh trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, công chức. Theo đó, để nâng cao trách nhiệm với Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức  phải thực hiện tốt 5 điều "nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm", tuyệt đối chấp hành nghị quyết và kỷ luật Đảng, luôn đặt lợi ích của Đảng lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân mình. Người yêu cầu mọi đảng viên không chỉ nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình đối với Đảng, mà quan trọng hơn là những trách nhiệm ấy phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thường xuyên, liên tục. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên, công chức phải chăm lo xây dựng gia đình, dòng họ, quê hương… Phải giáo dục cho các thế hệ trong gia đình, dòng họ về lòng yêu nước, về trách nhiệm xã hội, về ý chí vươn lên trong học tập và công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với  Nhân dân là phát huy bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam, lấy dân làm gốc. Hồ Chí Minh từng dạy “Gốc có vững, cây mới bền, Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”. Người nêu rõ: Trách nhiệm gắn bó với Nhân dân trước hết thuộc về cán bộ, đảng viên của Đảng, công chức của Nhà nước, những người có nhiệm vụ phục vụ Nhân dân. Gắn bó với Nhân dân còn là yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước, để phát huy những sáng kiến, kinh nghiệm trong dân, huy động các nguồn lực phát triển trong các thành phần kinh tế, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế nước ta hiện nay. Gắn bó với Nhân dân còn là dựa vào dân để xây dựng Đảng như Hồ Chí Minh đã khẳng định”: Đảng chỉ có một mục tiêu phấn đấu là vì nước, vì dân, ngoài ra Đảng không có lợi ích nào khác. Trong lịch sử đấu tranh oanh liệt, Đảng đã được Nhân dân yêu mến, giúp đỡ, chở che,... nhờ đó mà đạt được thắng lợi.

Trong bối cảnh ngày nay, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đang trở nên quan trọng và cấp thiết hơn.  Theo đó, việc tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cần tập trung vào những nội dung, công việc chính  như: hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới; quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp theo quy định của điều lệ Đảng,...

Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” hiện nay không chỉ là trách nhiệm của toàn Đảng, trước hết là của cấp ủy các cấp, từ Trung ương đến cơ sở; của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng, mà còn là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và là sự mong đợi của các tầng lớp Nhân dân.

 Cũng tại Hội nghị đồng chí Phan Văn Hưởng - Phó ban Tuyên giáo huyện đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ (2015-2020) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định rõ mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2015-2020 là: Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của đảng bộ và nhân dân, tạo đột phá trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; triển khai toán diện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu chí “Tỉnh nông thôn mới”. Tập trung xây dựng thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng. Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường. Chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết và đồng thuận xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.Khi triển khai về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVI. Đồng chí cũng nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng bộ, quân và dân toàn huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội lần thứ XXV đề ra, đặc biệt là đã xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Về mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2015-2020: Huyện Hải Hậu tiếp tục phát huy truyền thống văn hoá, anh hùng, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, tích cực đổi mới, tập trung trí tuệ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nhanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, giải quyết việc làm, tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, công khai và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng Hải Hậu - huyện nông thôn mới bền vững và phát triển.

Tiếp đến đồng chí Phó ban Tuyên giáo cũng đã quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021; về công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đinh Xuân Vương - Thường vụ Huyện uỷ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ đề nghị các cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức khối cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục học tập, nghiên cứu để nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 12 (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015”. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động của cá nhân, đơn vị sát thực, hiệu quả và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; góp phần thiết thực xây dựng huyện Hải Hậu nông thôn mới bền vững và phát triển.

                                                   Như Xuân - Đài Phát thanh huyện