image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 1198
  • Trong tuần: 51 628
  • Tất cả: 10104799
Chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín-Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".
Lượt xem: 2349
Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín-Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình hành động với những nội dung sau:
Tải file đính kèm