Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 801
  • Trong tuần: 45 790
  • Tất cả: 8361386
Huyện Hải Hậu: Đôn đốc, đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 550

Ngày 10/6/2022, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo và chấn chỉnh việc thực hiện công tác cải cách hành chính sau khi tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022.

Kết quả chỉ số cải cách hành chính của huyện Hải Hậu năm 2021 tăng lên 3 bậc so với năm 2020. Để duy trì, phát huy những kết quả đạt được và kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn để kết quả chỉ số của huyện năm 2022 và những năm tiếp theo đạt kết quả cao, góp phần cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Ngày 21/12/2021 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện, Kế hoạch số 136/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính và thành lập Đoàn kiểm tra tại các đơn vị, địa phương, thời gian tiến hành kiểm tra thực tế từ 09/5/2022 đến 27/5/2022 theo nội dung Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND huyện. Qua kiểm tra cho thấy, các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn cơ bản đã triển khai thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính như: xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; tiến hành tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL; thông tin tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính lồng ghép vào các phiên họp định kỳ, giao ban; thực hiện gửi nhận văn bản trên môi trường điện tử, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa và trên Cổng Dịch vụ công; duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; bố trí trụ sở, trang bị cơ sở vật chất và niêm yết công khai TTHC tại trụ sở Bộ phận Một cửa; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân và thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất bảo đảm thời gian theo đúng quy định.

 

 

anh tin bai

 

(Đồng chí Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng triển khai Hội nghị về cập nhật, nâng cao nhận thức và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015)

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác cải cách hành chính ở nhiều đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác văn thư, lưu trữ ở một số đơn vị chưa thực hiện tốt; tình hình cập nhật công khai TTHC và số lượng hồ sơ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở mức độ 3, mức độ 4 còn ít; việc rà soát, đánh giá đơn giản hóa TTHC chưa đạt chất lượng cao; việc cập nhật công khai TTHC có lúc chưa kịp thời; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành chưa thường xuyên; vẫn còn có phản ánh về thái độ giao tiếp ứng xử của một số công chức chưa tận tình hướng dẫn tổ chức, cá nhân kê khai, hoàn thiện hồ sơ, chưa thực sự đem lại sự hài lòng cho người dân trong giao dịch công việc.

 

anh tin bai

 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên đồng chí Đỗ Hải Điền - Chủ tịch UBND huyện quán triệt và yêu cầu cụ thể từng cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khẩn trương, nghiêm túc có biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại sau kết quả kiểm tra và yêu cầu các đơn vị phải xây dựng thời gian, nội dung cụ thể hoàn thành xong trước ngày 15/8/2022; cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để tìm ra giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương mình gắn với việc đánh giá cán bộ, công chức và bình xét phong trào thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân vào dịp cuối năm… Đồng thời, chỉ đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện và các cơ quan liên quan thường xuyên hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu UBND huyện kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc thực hiện các nội dung về cải cách hành chính trên địa bàn huyện./.

                                    Trần Thị Huyền  - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện

Tin khác
1 2 3