image advertisement 

image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 648
  • Trong tuần: 61 186
  • Tất cả: 9533704
Chính phủ yêu cầu các cơ quan, địa phương định kỳ hằng tháng phải công khai danh sách đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết chậm, muộn hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử.
Lượt xem: 498

Nội dung yêu cầu trên được quy định tại khoản 4, mục D, Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022. 

 

anh tin bai
 
 
anh tin bai

 

Cụ thể, đối với Công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng: “Hàng tháng, công khai danh sách cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết chậm, muộn hồ sơ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trên cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương; kịp thời xử lý các khó khăn, bất cập, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

 

 anh tin bai

 

anh tin bai

 

Trước đó, UBND huyện Hải Hậu đã có Công văn số 518/UBND-NV ngày 07/7/2022 chỉ đạo việc chấn chỉnh, đôn đốc, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cải cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo; theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức kiểm tra thường xuyên tình hình giải quyết TTHC và quá trình hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc đối với người dân, doanh nghiệp; Tiếp tục tổ chức đánh giá chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện, các xã, thị trấn; chỉ đạo, hướng dẫn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn tổ chức tự đánh giá chất lượng giải quyết TTHC và mức độ hài lòng của người dân trong quá trình thực hiện TTHC. Giao Phòng Nội vụ tham mưu xây dựng tiêu chí chỉ số CCHC gắn với đánh giá, xếp loại phong trào thi đua hằng năm; đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, các xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo điều hành, công tác CCHC làm cơ sở thực hiện công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành./.

                             Trần Thị Huyền- Phó trưởng phòng Nội vụ huyện