Lĩnh vực
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34-Ctr-TU ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy Nam Định thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 103/KH-UBND
Ngày ban hành 18/08/2023
Ngày hiệu lực 18/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34-Ctr-TU ngày 12/4/2023 của Tỉnh ủy Nam Định thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 103-KH-UBND_0001.pdf