image banner
Lĩnh vực
Hướng dẫn tuyên truyền về Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Số ký hiệu văn bản 77-HD/BTGHU
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền về Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Đinh Xuân Vương
Tài liệu đính kèm 77-HD-BTGHU_0001.pdf